Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh BR-VT giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, 2022

- + Đọc bài viết

Ngày 15/12/2022, UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định số 3830/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh BR-VT giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, 2022; theo đó, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;

Ngày 16/12/2022, Sở Xây dựng có công văn số 5545/SXD-QLN về việc triển khai Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị đơn vị có văn bản gửi về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Chi tiết tại Quyết định 3830/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh BR-VT và Phụ lục kèm theo

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: