DANH MỤC

Lãnh đạo cấp phòng Sở Xây dựng

Ông Nguyễn Hữu Châu
- Chức vụ: Chánh Văn Phòng
- Điện thoại: 0913178766
- Email: chaunh@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Bà Châu Thị Minh Xuân
- Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng
- Điện thoại: 0962484567
- Email: xuanctm@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Phan Xuân Tuấn
- Chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc
- Điện thoại: 0983829133
- Email: tuanpx@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Vương Quốc Đạo
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc
- Điện thoại: 0913988616
- Email: tuanpx@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc
- Điện thoại: 0903725573
- Email: thaontp@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Huynh
- Chức vụ: Trưởng phòng PTĐT&HTKT
- Điện thoại: 0916647145
- Email: huynhnv@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Nguyễn Trung Lương
- Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý xây dựng
- Điện thoại: 0989972078
- Email: luongnt@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Trần Đức Thắng
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Xây dựng
- Điện thoại: 0919969907
- Email: thangtd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Lê Minh Quang
- Chức vụ: Chánh Thanh tra sở
- Điện thoại: 0909899708
- Email: quanglm@soxd.baria-vungtau.gov.vn