PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 4662/BXD-GĐ NGÀY 10/11/2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG

- + Đọc bài viết

PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 4662/BXD-GĐ NGÀY 10/11/2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TẠM THỜI HOẠT ĐỘNG THI CÔNG XÂY DỰNG ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

       Thực hiện Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngày 12/11/2021, Sở Xây dựng có công văn số 4814/SXD-QLXD gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc phổ biến, triển khai thực hiện công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

       Theo đó, để đảm bảo hoạt động thi công xây dựng công trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ở 4 cấp độ dịch; đảm bảo sức khỏe, tính mạng người lao động, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng phổ biến, triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021.

      Chi tiết tại Công văn số 4814/SXD-QLXD ngày 12/11/2021.

      Kèm theo Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng  

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quản lý xây dựng

Đánh giá bài viết: