DANH MỤC

Thông tin các ĐVSN trực thuộc sở

TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỈNH BÀ RịA – VŨNG TÀU

- Địa chỉ: 17 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Đại diện pháp luật: ông Nguyễn Đức Lập  - Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0254.3513325

Vị trí, chức năng:

Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có chức năng tham mưu, giúp Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Sở Xây dựng.

Trung tâm Quy hoạch xây dựng chịu sự quản lý nhà nước của Sở Xây dựng; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trung tâm Quy hoạch xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc, ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Phối hợp cung cấp số liệu về ranh mốc, cốt cao độ quy hoạch… làm cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật;

- Phối hợp tổ chức công bố, công khai quy hoạch xây dựng, tổ chức triển lãm thường xuyên, in ấn phẩm, viết bài đăng tin trên các phương tiện truyền thông về quy hoạch về quy hoạch được duyệt để phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hiện trạng; theo dõi quá trình thực hiện quy hoạch, cập nhật thường xuyên các biến động về quy hoạch xây dựng để tham mưu tư vấn cho các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng;

- Nghiên cứu ứng dụng, đưa công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào trong công tác lập quy hoạch xây dựng;

 - Tham gia hội đồng cấp chứng chỉ trong hoạt động xây dựng; tham gia công tác phản biện, thẩm tra các đồ án, các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật;

- Thiết kế đô thị, thiết kế nội, ngoại thất;

- Thẩm định, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các loại công trình xây dựng khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Khảo sát đo đạc bản đồ địa hình, địa chính; khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn; giám sát công tác khảo sát;

- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, lập tổng dự toán các loại công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (san nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc…);

- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch các khu chức năng khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng;

- Tư vấn thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn;

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu;

- Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng;

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức và nhân viên nghiệp vụ;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí kể cả nguồn kinh phí được phép thu theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Xây dựng giao.

Về cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Quy hoạch xây dựng có Giám đốc, các Phó giám đốc;

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc có các phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Quy hoạch; Phòng Kỹ thuật tổng hợp; Văn phòng Thông tin Quy hoạch Xây dựng Bà Rịa; Văn phòng Thông tin Quy hoạch Vũng Tàu và Văn phòng Thông tin Quy hoạch Tân Thành.

Về cơ chế tài chính:

Trung tâm Quy hoạch xây dựng là đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hiện hành có liên quan.

Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị: phạm vi hoạt động rộng; đa dạng về lĩnh vực hoạt động…

 

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

- Địa chỉ: 26 Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Anh Tuấn     chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0254. 3513970

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị :

Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng (trước đây là Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Xây dựng) được thành lập ngày 14/09/2004 theo quyết định số 6316/QĐ.UB ngày 14/09/2004 của UBND tỉnh BR-VT. Ngày 14 tháng 10 năm 2010 Trung tâm Kiểm Định Chất lượng Xây dựng được kiện toàn theo quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trung tâm Kiểm Định Chất lượng Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng có chức năng tham gia giúp cơ quan quản lý nhà nước công tác quản lý chất lượng xây dựng tại Tỉnh Bà rịa Vũng tàu, đồng thời thực hiện cung ứng dịch vụ tư vấn xây dựng tạo kinh phí duy trì và phát triển bộ máy.

Trung tâm Kiểm Định Chất lượng Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng theo quy định . Được tự chủ theo Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 của Ủy Ban Nhân Dân  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng .

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

+ Cung cấp những số liệu về vật liệu, sản phẩm xây dựng để làm cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý chất lượng công trình xây dựng;

+ Tham gia công tác giám định tư pháp; kiểm định chất lượng các công trình xây dựng khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu;

+ Tham gia hội đồng cấp chứng chỉ trong hoạt động xây dựng;

+ Theo dõi lập phương án bảo trì công trình xây dựng tại địa phương;

+ Kiểm định chất lượng các chủng loại vật liệu, cấu kiện các sản phẩm xây dựng và công trình xây dựng;

+ Khảo sát địa hình, địa chất;

+ Đánh giá chất lượng công trình xây dựng, cấp chứng nhận sự phù hợp và an toàn về chịu lực công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

+ Khảo sát, lập phương án bảo trì công trình xây dựng;

+ Thẩm định, thẩm tra thiết kế, tổng dự toán các loại công trình xây dựng khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

+ Nghiên cứu, thử nghiệm các loại vật liệu, thiết bị xây dựng mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng;

+ Tư vấn lập, quản lý dự án và thiết kế công trình xây dựng;

+ Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công công trình xây dựng;

+ Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu;

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức và nhân viên nghiệp vụ;

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí kể cả nguồn kinh phí được phép thu theo quy định;

+ Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính, hồ sơ tài liệu của Trung tâm;

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với UBND tỉnh, Sở Xây dựng theo quy định;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức của trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng

-  Ban Giám đốc: Trung tâm được điều hành bởi Giám đốc và từ 01 đến 02 phó giám đốc giúp cho giám đốc điều hành trong các lĩnh vực được phân công.

 - Phòng Hành chính - Kế toán

 - Phòng Thí nghiệm Xây dựng

 - Phòng Kiểm định Xây dựng

 - Phòng Tư vấn kỹ thuật xây dựng.

 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

- Địa chỉ: 203 Lê Hồng Phong, Phường 4, thành phố Vũng Tàu

- Người đại diện pháp luật: Ông Phạm Văn Định        chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0254. 3584386

Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, hoạch toán độc lập, có con dấu riêng , có tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng theo quy định. Được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quản và Phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

- Quản lý và cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước;

- Dịch vụ xây dựng và sửa chữa nhà với quy mô vừa và nhỏ;

- Làm chủ đầu tư một số dự án nhà ở Xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Ký hợp đồng thuê, thuê mua và mua – bán  nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quản lý vận hành khai thác nhà ở xã hội do UBND tỉnh giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở Xây dựng và cấp có thẩm quyền giao.

Là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ về tài chính; doanh thu chủ yếu là tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước được trích để lại ( 40% ), phí quản lý và vận hành các chung cư nhà ở Xã hội thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở hiện nay gồm:

- Ban Giám đốc:  01 Giám đốc, 01 phó Giám đốc

- Bộ phận nghiệp vụ :

+ Phòng Kế toán – Tổ chức – Hành chính;

+ Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật;

+ Phòng Quản lý và Khai thác quỹ nhà;

+ Ban Quản lý vận hành chung cư nhà ở Xã hội;

+ Đội sửa chữa nhà chung cư.

- Bộ phận hỗ trợ hội đồng bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

- Tổ nghiệp vụ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

 - Tổ chức đoàn thể:

+ Chi bộ Đảng CSVN;

+ Công đoàn cơ sở;

+ Ban thanh tra nhân dân.

 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Địa chỉ: 22K4 Ngô Đức Kế, phường 7, Tp Vũng Tàu, tỉnh BR-VT;

- Người đại diện pháp luật: ông Phạm Đức Quý        chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0254.3573912

a) Vị trí:

-  Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh BR-VT; là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chí phí hoạt động; Trung tâm chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Xây dựng về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời; đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên ngành cấp trên.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

b) Chức năng:

- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện một số công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng theo quy định hiện hành, cụ thể là trực tiếp thực hiện công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, bao gồm: Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý.

c) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Theo dõi việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã ký Hợp đồng kinh tế với Công ty KBEC VINA theo quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên;

- Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư vào dự án Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên;

- Thực hiện quản lý, khai thác, duy tu sửa chữa các hạng mục công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên đã được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh theo quy định;

- Tham mưu triển khai hoạt động phân loại rác tại nguồn;

- Định kỳ quan trắc môi trường tại khu vực xung quanh Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên;

- Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy, số người làm việc của Trung tâm theo quy định;

- Báo cáo định kỳ, đột xuất với UBND tỉnh và Sở Xây dựng về tình hình quản lý và xử lý Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh, Sở Xây dựng giao;

Thực tế, Trung tâm do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. Trung tâm không có bất kỳ nguồn thu dịch vụ công nào.

d) Cơ cấu tổ chức, bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy:

+ Ban giám đốc gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc;

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Quản lý Đầu tư;

+ Phòng Quản lý Chất thải.