Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh BR-VT năm 2024

- + Đọc bài viết

Ngày 13/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2577/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024; theo đó, UBND tỉnh phê duyệt các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024;

2. Giá gói thầu: 137.584.000 đ (Một trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm tám mươi bốn ngàn đồng);

3. Nguồn vôn: Nguồn kinh phí bố trí dự toán năm 2024 của Sở Xây dựng;

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2023;

6. Loại hợp đồng: Trọn gói;

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

(Chi tiết tại Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: