Thông báo về việc kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2023

- + Đọc bài viết

Ngày 02/10/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 215/TB-SXD về việc kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2023; theo đó, Sở Xây dựng thông báo cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức (dự kiến): Ngày 30/10/2023 (thứ Hai), cụ thể Sở Xây dựng sẽ thông báo về danh sách, thời gian sát hạch trên trang thông tin điện tử (website) của Sở Xây dựng theo địa chỉ: http://soxaydung.baria-vungtau.gov.vn.
2. Địa điểm tổ chức sát hạch (dự kiến): Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (cơ sở 2) – Số 01 Trương Văn Bang, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thủ tục đăng ký tham gia sát hạch:

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 26 Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu);

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký sát hạch theo Mẫu số 02 tại Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Bản sao bằng cấp, chứng chỉ hành nghề (nếu có);

+ Số lượng: 01 bộ.

(Chi tiết tại Thông báo số 215/TB-SXD ngày 02/10/2023 của Sở Xây dựng)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quản lý xây dựng

Đánh giá bài viết: