Thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua 199 căn nhà ở hình thành trong lương lai (Đợt 2) thuộc giai đoạn 1 dự án Khu nhà ở kết hợp dịch vụ công cộng tại Phường 12, TPVT

- + Đọc bài viết

Ngày 05/7/2023, Sở Xây dựng có văn bản số 3267/SXD-QLN về việc thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua 199 căn nhà ở hình thành trong lương lai (Đợt 2) thuộc giai đoạn 1 dự án Khu nhà ở kết hợp dịch vụ công cộng tại Phường 12, TPVT; theo đó Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

I. Thông tin giai đoạn 1 Dự án

1. Thông tin tổng thể giai đoạn 1 Dự án

- Tên dự án: Khu nhà ở kết hợp dịch vụ công cộng;

- Tên Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Địa điểm xây dựng: Phường 12, thành phố Vũng Tàu;

- Diện tích sử dụng đất giai đoạn 1 Dự án: Khoảng 27,25 ha;

- Số lượng các loại nhà ở giai đoạn 1 Dự án: Theo Quyết định số 4866/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án và văn bản số 1618/UBND-VP ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 1 Dự án, gồm: 490 căn nhà ở liên kế và 213 căn nhà ở biệt thự (Chi tiết kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng Dự án được phê duyệt).

            2. Hồ sơ pháp lý và quá trình triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 Dự án

Dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 1; UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Chủ đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp và được cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục nhà ở; thực tế thi công đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc giai đoạn 1 Dự án được Chủ đầu tư và các đơn vị thi công nghiệm thu hoàn thành (Chi tiết kèm theo danh mục hồ sơ pháp lý Dự án).

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu có các văn bản số 1082/VTA-KHDN ngày 24/12/2020 và số 647/VTA.KHDN ngày 19/6/2023 cam kết phát hành bảo lãnh hoàn tiền mua nhà ở hình thành trong tương lai cho khách hàng mua nhà ở thuộc giai đoạn 1 dự án Khu nhà ở kết hợp dịch vụ công cộng;

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu có các văn bản số 314/VTA.KHDN ngày 13/4/2022 và số 648/VTA.KHDN ngày 19/6/2023 về cấp gói tín dụng bảo lãnh khách hàng mua nhà ở thuộc giai đoạn 1 dự án Khu nhà ở kết hợp dịch vụ công cộng;

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu có văn bản số 316/VTA.KHDN ngày 13/4/2022 và số 649/VTA.KHDN ngày 19/6/2023 đồng ý cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu được ký kết hợp đồng đặt cọc và hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thuộc giai đoạn 1 dự án Khu nhà ở kết hợp dịch vụ công cộng.

II. Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và điều kiện thực tế hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật thuộc giai đoạn 1 Dự án đã được nghiệm thu; Sở Xây dựng thông báo 199 căn nhà ở thuộc giai đoạn 1 dự án Khu nhà ở kết hợp dịch vụ công cộng được cấp Giấy phép xây dựng số 45/GPXD ngày 09/7/2020, số 62/GPXD ngày 24/8/2020 và số 13/GPXD ngày 21/7/2022 do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu làm Chủ đầu tư đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (Đợt 2) thuộc các lô đất có ký hiệu như sau:

  STT

Ký hiệu lô đất

Tổng số

lô đất

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

I. Liên kế 1

7

Chi tiết theo Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng

tỷ lệ 1/500 Dự án kèm theo

Quyết định số 4866/QĐ-UBND ngày 17/12/2007

của UBND thành phố Vũng Tàu

01

LK1-06, LK1-07, LK1-33, LK1-34

4

02

Từ LK1-13 đến LK1-15

3

II. Liên kế 6

12

01

Từ LK6-24 đến LK6-35

12

III. Liên kế 7

41

01

Từ LK7-18 đến LK7-58

41

IV. Liên kế 8

8

01

Từ LK8-01 đến LK8-08

8

V. Liên kế 9

52

01

Từ LK9-01 đến LK9-29

29

02

Từ LK9-60 đến LK9-82

23

VI. Biệt thự C

2

01

C-13, C-14

2

VII. Biệt thự D

11

01

Từ D-08 đến D-15

8

02

Từ D-25 đến D-27

3

VIII. Biệt thự E

26

01

Từ E-01 đến E-05

5

02

Từ E-09 đến E-17

9

03

Từ E-19 đến E-30

12

IX. Biệt thự F

25

01

Từ F-02 đến F-15

14

02

Từ F-30 đến F-40

11

X. Biệt thự G

15

01

G-02

1

02

Từ G-05 đến G-18

14

Cộng

199

 

III. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1. Phải bảo đảm thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho tất cả khách hàng theo đúng quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và quy định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng;

2. Thông báo cho khách hàng về tình trạng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu và đã được đồng ý của Ngân hàng để Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thuộc giai đoạn 1 Dự án nêu trên;

3. Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII tại Thông báo số 747/TB-KV XIII ngày 31/12/2021 và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu tại văn bản số 316/VTA.KHDN ngày 13/4/2022 theo cam kết của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu tại các văn bản số 314/PTN-QLĐT ngày 07/9/2022 và số 369/PTN-QLĐT ngày 10/10/2022;

4. Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số vốn huy động không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở, công trình xây dựng cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

5. Phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án (hạng mục dự án); trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;

6. Rà soát và thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo  quy định của pháp luật về đầu tư (nếu có); đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình nhà ở, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực, bảo đảm đúng tiến độ theo quy hoạch và chủ trương đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

7. Chỉ thực hiện bàn giao nhà ở cho người mua nhà khi công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành;

8. Về hợp đồng kinh doanh bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

9. Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Chủ đầu tư tại Điều 2 Quyết định số 4866/QĐ-UBND ngày 17/12/2007, khoản 1 Điều 3 Quyết định số 6817/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án; Khoản 21 văn bản số 1618/UBND-VP ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 1 Dự án. Trong đó, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

10. Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh thống nhất về số lượng, tỷ lệ nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu trong Dự án (nếu có). Sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận mới đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thuộc giai đoạn 1 Dự án cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài;

11. Công bố công khai thông tin của bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ, đặc biệt là các thông tin như: Hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có);

12. Thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan trong việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thuộc giai đoạn 1 Dự án; trường hợp Chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về nhà ở sẽ bị xử lý theo quy định. Đồng thời, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của thông tin, số liệu, tài liệu gửi Sở Xây dựng./.

(Chi tiết tại văn bản số 3267/SXD-QLN ngày 05/7/2023)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: