Thông báo đủ điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai dự án Tổ hợp thương mại căn hộ Phú Mỹ, tại Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

- + Đọc bài viết

           Ngày 26/6/2023, Sở Xây dựng có Công văn số 3077/SXD-QLN về việc thông báo 1.248 căn hộ đủ điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai dự án Tổ hợp thương mại căn hộ Phú Mỹ, tại Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ; theo đó, Sở Xây dựng thông báo như sau:

I. Thông tin dự án

1. Thông tin tổng thể dự án

- Tên dự án: Tổ hợp thương mại căn hộ Phú Mỹ;

- Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ;

- Địa điểm xây dựng: Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ;

- Diện tích sử dụng đất: 10.503m2;

- Quy mô dự án: Gồm 02 lô N1 và N2, cụ thể: Lô N diện tích 4.013,3m2, diện tích xây dựng 1.935,5m2, mật độ xây dựng 57%, số tầng cao tối đa 25 tầng; Lô N2 diện tích 6.489,7m2, diện tích xây dựng 3.696m2, mật độ xây dựng 57%, số tầng cao tối đa 25 tầng. Chiều cao công trình 94m.

 (Chi tiết theo bản vẽ tổng mặt bằng Dự án được phê duyệt).

2. Hồ sơ pháp lý và quá trình triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật

     Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, Chủ đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp và được cấp phép xây dựng các hạng mục công trình; hiện nay, Chủ đầu tư đã thi công hoàn thành phần móng công trình.

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

- Ngày 25/5/2023, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hòa Bình có Thông báo số 105/VCBHBI-TM tài trợ dự án “Tổ hợp thương mại căn hộ Phú Mỹ - TUMYS PHÚ MỸ” và cấp hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà ở hình thành trong tương lai.

- Theo hồ sơ cung cấp thì Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ có thế chấp 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Số BC 856171 và số BC 856172, đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác nhận đã xóa thể chấp các Giấy chứng nhận này vào ngày 21/6/2023. Ngày 22/6/2023, Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ có văn bản số 2206/2023/TM cam kết không thế chấp dự án, không thế chấp nhà ở sẽ bán, thuê, thuê mua và không thế chấp quyền sử dụng đất của dự án Tổ hợp thương mại căn hộ Phú Mỹ.

II. Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và điều kiện thực tế Chủ đầu tư đã hoàn thành thi công phần móng công trình Tổ Hợp Thương Mại Căn Hộ Phú Mỹ, được Sở Xây dựng kiểm tra ngày 21/6/2023; Sở Xây dựng thông báo 1.248 căn hộ thuộc dự án Tổ hợp thương mại căn hộ Phú Mỹ được cấp phép xây dựng số 23/GPXD-SXD ngày 09/12/2022 do Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ làm Chủ đầu tư đủ điều kiện bán, cho thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

III. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Phải đảm bảo thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho tất cả khách hàng theo đúng quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản và quy định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng;

- Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hòa Bình tại Thông báo số 105/VCBHBI-TM ngày 25/5/2023;

- Thực hiện nghiêm cam kết không thế chấp dự án, không thế chấp nhà ở sẽ bán, thuê, thuê mua và không thế chấp quyền sử dụng đất của dự án Tổ hợp thương mại căn hộ Phú Mỹ tại Bản cam kết số 2206/2023/TM ngày 22/6/2023 của Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ;

- Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số vốn huy động không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở, công trình xây dựng cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản;

- Phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án (hạng mục dự án); trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;

- Rà soát và thực hiện các thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư  theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư, Điều 43 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (nếu có);

- Về Hợp đồng kinh doanh bất động sản thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

- Về quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê mua đối với nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Kinh doanh bất động sản;

- Trường hợp đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà ở thì số lượng nhà ở được bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài không được vượt quá số lượng cho phép theo quy định tại Điều 161 Luật Nhà ở, Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, khoản 3 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi điểm a, điểm b khoản 1 Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các pháp luật khác có liên quan;

- Có trách hiệm công bố công khai thông tin của bất động sản theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản, đặc biệt là các thông tin như: Hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, thuê, thuê mua của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có);

- Chỉ thực hiện bàn giao căn hộ cho người mua, thuê mua nhà khi công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Trong trường hợp Chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về nhà ở sẽ bị xử lý theo quy định; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của thông tin, số liệu, tài liệu gửi Sở Xây dựng./.

(Chi tiết tại Công văn số 3077/SXD-QLN ngày 26/6/2023Phụ lục kèm theo)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: