Hướng dẫn thêm về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng

- + Đọc bài viết

Ngày 26/6/2023, Sở Xây dựng có văn bản số 3064/SXD-QLXD gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc hướng dẫn thêm về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng; theo đó, Sở Xây dựng có ý kiến hướng dẫn như sau:

1. Các công trình, hạng mục công trình xây dựng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

Trong đó, công trình quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 nói trên được xác định theo Phụ lục X kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu được quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (có hiệu lực từ ngày 20/6/2023).

Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục công trình thuộc đối tượng phải kiểm tra thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra là cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đối với công trình, hạng mục công trình chính có cấp cao nhất của dự án đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm công trình, hạng mục công trình không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra).

Như vậy, đối với dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình, hạng mục công trình thì cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ kiểm tra công tác nghiệm thu của công trình, hạng mục công trình thuộc đối tượng phải kiểm tra; không kiểm tra công tác nghiệm thu đối với những công trình, hạng mục công trình không thuộc đối tượng phải kiểm tra.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan, các chủ đầu tư quan tâm, tổ chức thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Xây dựng để hướng dẫn theo quy định./.

Chi tiết tại văn bản số 3064/SXD-QLXD ngày 26/6/2023

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quản lý xây dựng

Đánh giá bài viết: