Triển khai thực hiện Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- + Đọc bài viết

Ngày 24/02/2023, Sở Xây dựng có văn bản số 711/SXD-TTr gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp thẩm quyền về quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Theo đó, Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2023 và thay thế Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Đồng thời, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan; định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương./.

Chi tiết tại Công văn số 711/SXD-TTr ngày 24/02/2023 của Sở Xây dựng.

(Đính kèm Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh BR-VT)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Thanh tra sở

Đánh giá bài viết: