Công bố thông tin Quý IV và cả năm 2022 về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh BR-VT

- + Đọc bài viết

Ngày 04/01/2023, Sở Xây dựng có văn bản số 32/SXD-QLN về việc công bố thông tin Quý IV và cả năm 2022 về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh BR-VT; theo đó, Sở Xây dựng báo cáo cụ thể như sau:

1. Về hoàn thành Hệ thống thông tin và thường xuyên cập nhật, công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ

Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã có văn bản số 10671/UBND-VP ngày 31/8/2022 triển khai Nghị định số 44/2022/NĐ-CP. Hiện nay, Sở Xây dựng đang thực hiện các thủ tục để lựa chọn đơn vị thực hiện xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định pháp luật trên cơ sở kế thừa các dữ liệu đã thực hiện tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Đánh giá về tình hình bất động sản Quý IV và cả năm 2022

2.1 Các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh ban hành đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: UBND tỉnh có văn bản số 14944/UBND-VP ngày 23/11/2022 thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Sở Xây dựng đã tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho các cá nhân theo quy định.

2.2 Tình hình ban hành các chương trình, kế hoạch phát triển nhà

  • Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2634/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030.
  • Ngày 15/12/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3830/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, 2022.

 Tình hình chung của thị trường bất động sản tại địa phương được tổng hợp tại phụ lục đính kèm Báo cáo này

(Chi tiết tại Công văn số 32/SXD-QLN ngày 04/01/2023 và Phụ lục )

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: