Cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Đề cương và dự toán chi tiết để thực hiện dự án hoàn thiện, mở rộng dự án GIS trên địa bàn tỉnh

- + Đọc bài viết

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: