Thông báo đủ điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân, tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu (đợt 3)

- + Đọc bài viết

Ngày 15/10/2022, Sở Xây dựng có công văn số 4461/SXD-QLN về việc thông báo đủ điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân, tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu (đợt 3);

Theo đó, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

I. Thông tin dự án

1. Thông tin tổng thể dự án

- Tên dự án: Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân; (Tên thương mại: La Vida Residences)

- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương;

- Địa điểm xây dựng: Phường 12, thành phố Vũng Tàu;

- Diện tích sử dụng đất: 255.701,5 m2;

         - Số lượng các loại nhà ở: Theo Quyết định số 7383/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án (Kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng Dự án được phê duyệt).

2. Hồ sơ pháp lý và quá trình triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật

          Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, Chủ đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp và được cấp phép xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạng mục nhà ở; thực tế thi công đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án được chủ đầu tư và các đơn vị thi công nghiệm thu hoàn thành.

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

          - Ngày 24/7/2020, Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hàng Xanh – Phòng Giao dịch Bình Thạnh có Thông báo số 240720/HĐB-TB về cấp gói tín dụng bảo lãnh người mua nhà ở tại dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân.

          - Ngày 17/5/2021, Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hàng Xanh – Phòng Giao dịch Bình Thạnh có Thông báo số 1705/2021/TB đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương ký kết hợp đồng đặt cọc và hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

II. Ý kiến của Sở Xây dựng

           Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và điều kiện thực tế hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được nghiệm thu; Sở Xây dựng thông báo 164 căn nhà dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương làm chủ đầu tư đủ điều kiện bán, cho thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu lô đất

Tổng số lô

Giai đoạn đầu tư

Ghi chú

I

Khu LK1

2

 

 

1

LK1_1 và LK1_50

2

Giai đoạn 1

 

II

Khu LK3

2

 

 

1

LK3_1 và LK3_60

2

Giai đoạn 1

 

III

Khu NV1

1

 

 

1

NV1_32

1

Giai đoạn 1

 

IV

Khu LK17

2

 

 

1

LK17_01 và LK17_46

2

Giai đoạn 2

 

V

Khu BT1

17

 

 

1

Từ BT1 _01 đến BT1_7

7

Giai đoạn 2

 

2

Từ BT1_10 đến BT1_19

10

Giai đoạn 2

 

VI

Khu LK10

80

 

 

1

Từ LK10_01 đến LK10_02

2

Giai đoạn 3

 

2

Từ LK10_05 đến LK10_82

78

 

 

VII

Khu LK11

38

 

 

1

Từ LK11_01 đến LK11_13

13

Giai đoạn 3

 

2

Từ LK11_26 đến LK11_28

3

Giai đoạn 3

 

3

Từ LK11_42 đến LK11_47

6

Giai đoạn 3

 

4

Từ LK11_57 đến LK11_59

3

Giai đoạn 3

 

5

Từ LK11_72 đến LK11_84

13

Giai đoạn 3

 

IIIV

Khu TM-VP3

5

 

 

1

Từ TM-VP3_15

1

Giai đoạn 3

 

2

Từ TM-VP3_18 đến TM-VP3_21

4

Giai đoạn 3

 

IX

Khu BT5

5

 

 

1

Từ BT5_01 đến BT5_04

4

Giai đoạn 3

 

2

BT5_06

1

Giai đoạn 3

 

X

Khu BT6

8

 

 

1

Từ BT6_01 đến BT6_08

8

Giai đoạn 3

 

XI

Khu BT7

4

 

 

1

Từ BT7_01 đến BT7_04

4

Giai đoạn 3

 

Tổng cộng

164

 

 

III. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

      - Phải đảm bảo thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho tất cả khách hàng theo đúng quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản;

     - Thông báo cho khách hàng về tình trạng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty đã thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hàng Xanh – Phòng Giao dịch Bình Thạnh và đã được đồng ý của Ngân hàng để Công ty được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án nêu trên;

     - Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hàng Xanh – Phòng Giao dịch Bình Thạnh tại văn bản số 1705/2021/TB/BT ngày 17/5/2021;

     - Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số vốn huy động không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở, công trình xây dựng cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản;

     - Phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án (hạng mục dự án); trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;

     - Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1238/QĐ-UBND ngày 17/5/2019, đảm bảo đồng bộ, kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

     - Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đã cung cấp;

     - Chỉ thực hiện bàn giao nhà cho người mua nhà khi công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành;

     - Thực hiện đăng ký hợp đồng mẫu để ký hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo mẫu hợp đồng được quy định tại Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

     - Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Chủ đầu tư tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 7383/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của thành phố Vũng Tàu phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân; Trong đó, thực hiện bố trí quỹ đất phục vụ tái định cư cho dự án theo quy hoạch được duyệt, đúng cam kết của Công ty tại các văn bản số 2809/ĐD/2018 ngày 28/9/2018, số 0109/ĐD/2022 ngày 01/9/2022 và các quy định hiện hành;

     - Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh thống nhất về số lượng, tỷ lệ nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu trong dự án (nếu có);

     - Công bố công khai thông tin của bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

(Chi tiết tại Công văn số 4461/SXD-QLN ngày 15/10/2022 và hồ sơ pháp lý dự án kèm theo)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: