TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC THÔNG TƯ SỐ 01/2021/TT-BXD, 02/2021/TT-BXD VÀ 03/2021/TT-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG

- + Đọc bài viết

Ngày 19/5/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành các Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như sau:

1. Thông tư số 01/2021/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 01:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

2. Thông tư số 02/2021/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2021/BXD). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình;

3. Thông tư số 03/2021/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư (QCVN 04:2021/BXD). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 04:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 2154/SXD-QLXD ngày 02/6/2021 triển khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để biết, nghiên cứu thực hiện.

(Chi tiết tại Văn bản số 2154/SXD-QLXD ngày 02/6/2021 của Sở Xây dựng)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: