Điều chỉnh nội dung văn bản số 796/SXD-QLN ngày 01/3/2023 của Sở Xây dựng

- + Đọc bài viết

Ngày 20/3/2023, Sở Xây dựng có văn bản số 1079/SXD-QLN về việc điều chỉnh nội dung văn bản số 796/SXD-QLN ngày 01/3/2023 của Sở Xây dựng liên quan đến thông báo đủ điều kiện bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai  thuộc dự án Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng (Lan Anh 7B), tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức (đợt 1);

Theo đó, Sở Xây dựng điều chỉnh nội dung tại Mục III, Trách nhiệm của Công ty TNHH Lan Anh của văn bản số 796/SXD-QLN như sau:

- Công bố công khai thông tin hạng mục nhà ở xã hội theo quy định;

- Thực hiện đúng các cam kết tại văn bản số 09/2023/VB-LA ngày 11/02/2023 của Công ty TNHH Lan Anh. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đã cung cấp và chỉ thực hiện bàn giao nhà cho người mua nhà khi công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành;

- Việc ứng tiền trước của người mua nhà ở xã hội được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở, phù hợp với tỷ lệ hoàn thành xây dựng công trình nhà ở và tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt nhưng tổng số tiền ứng trước của người mua không được vượt quá 70% giá trị của nhà ở mua bán đến trước khi bàn giao nhà ở cho người mua và không được vượt quá 95% giá trị (tạm tính) của nhà ở mua bán đến trước khi người mua nhà được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó. Phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án (hạng mục dự án);

- Có trách nhiệm gửi danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên (theo nguyên tắc được quy định tại Điều 23 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD ngày 24/6/2021 của Bộ Xây dựng về phát triển và quản lý nhà ở xã hội) về Sở Xây dựng để kiểm tra nhằm xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và loại trừ việc người được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần hoặc đã có nhà ở, đất ở;

- Sau khi hạng mục nhà ở xã hội được đầu tư hoàn thành và kiểm toán độc lập, Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ phương án giá theo chi phí thực tế đầu tư, trình thẩm định theo quy định;

- Thực hiện ký hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở xã hội theo mẫu hợp đồng được quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Nội dung điều chỉnh tại văn bản này thay thế cho nội dung tương ứng đã được đề cập trong văn bản số 796/SXD-QLN ngày 01/3/2023. Các nội dung khác không thay đổi, được giữ nguyên và tiếp tục thực hiện theo văn bản số 796/SXD-QLN ngày 01/3/2023 của Sở Xây dựng./.

(Đính kèm công văn số 1079/SXD-QLN ngày 20/3/2023)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: