DANH MỤC

Lãnh đạo cấp phòng Sở Xây dựng

Ông Nguyễn Hữu Châu
- Chức vụ: Chánh Văn Phòng
- Điện thoại: 0913178766
- Email: chaunh@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Lê Minh Quang
- Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng
- Điện thoại: 0909899708
- Email: quanglm@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Phan Xuân Tuấn
- Chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc
- Điện thoại: 0983829133
- Email: tuanpx@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Vương Quốc Đạo
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc
- Điện thoại: 0913988616
- Email: tuanpx@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc
- Điện thoại: 0903725573
- Email: thaontp@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Huynh
- Chức vụ: Trưởng phòng PTĐT&HTKT
- Điện thoại: 0916647145
- Email: huynhnv@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Nguyễn Hùng Thiết
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng PTĐT&HTKT
- Điện thoại: 0913781818
- Email: thietnh@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Khải Quốc Bình
- Chức vụ: Trưởng phòng QLN & TTBĐS
- Điện thoại: 0918357428
- Email: binhkq@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Nguyễn Trung Lương
- Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý xây dựng
- Điện thoại: 0989972078
- Email: luongnt@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Trần Đức Thắng
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Xây dựng
- Điện thoại: 0919969907
- Email: thangtd.baria-vungtau.gov.vn

Ông Vũ Đặng Dũng
- Chức vụ: Chánh Thanh tra sở
- Điện thoại: 0913647199
- Email: dungvd@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Thảo
- Chức vụ: Phó Chánh Thanh Tra sở
- Điện thoại: 0912909125
- Email: thaontt.baria-vungtau.gov.vn