DANH MỤC

Văn Bản UBND tỉnh

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýNgày hiệu lựcHiệu lực văn bảnLĩnh vựcNội dung
21/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/10/2022 01/11/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động mai táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
20/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/10/2022 17/10/2022 Thông tin cần biết Bãi bỏ quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh BR-VT ban hành quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
17/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/09/2022 05/10/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2022 đến năm 2025
Tải file
15/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/09/2022 03/10/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Phân cấp thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
2634/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 Nhà ở Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030
Tải file
09/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/04/2022 12/05/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Pahn6 cấp thẩm quyền lập và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1008/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/03/2022 24/03/2022 Thông tin cần biết Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sau cắt giảm thời gian thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
03/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Ban hành quy định về hoạt động mai táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
02/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/02/2022 17/03/2022 22/02/2022 Quản lý chất lượng công trình xây dựng Quyết định phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý chi phí, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
18/2021/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/11/2021 01/12/2021 Thông tin cần biết Quyết định Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Giai đoạn 2022-2025
Tải file
2207/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/08/2021 01/01/0001 Cẩm nang chuyển đổi số Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
Tải file
1518/QĐ-UBND Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/06/2021 01/01/0001 Văn bản UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng thủy nội địa và Kho bãi Bảo Long – Phú Mỹ thuộc Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
08/CT-UBND Chỉ thị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/07/2020 01/01/0001 Hoạt động xây dựng CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tải file
07/2020/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/04/2020 01/01/0001 Quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.
Tải file
32/2019/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/12/2019 01/01/0001 Hoạt động xây dựng QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT
Tải file
27/2012/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/08/2012 01/01/0001 Vật liệu xây dựng QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY ĐỊNH VỀ CẤP NHÀ, HẠNG NHÀ, GIÁ NHÀ, GIÁ VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tải file
3250/HD-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/06/2012 01/01/0001 Hoạt động xây dựng HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/10/2011
Tải file
3643/SXD-KTQH Dự thảo văn bản Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/01/0001 27/08/2021 08/09/2021 Quy hoạch đề nghị có ý kiến góp ý về nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (lần 2)
Tải file
Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/01/0001 01/01/0001 Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2020/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Tải file
08/2021/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/01/0001 01/01/0001 Thông tin cần biết QUYẾT ĐỊNH 08/2021/QĐ-UBND SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2020/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Tải file