DANH MỤC

Lãnh đạo sở

1. Ông Tạ Quốc Trung
- Chức vụ: Giám đốc sở
- Điện thoại: 0915557279
- Email: trungtq@soxd.baria-vungtau.gov.vn

2. Ông Mai Trung Hưng
- Chức vụ: Phó Giám đốc sở
- Điện thoại: 0983947909
- Email: hungmt@soxd.baria-vungtau.gov.vn

3. Bà Dương Thảo Hiền
- Chức vụ: Phó Giám đốc sở
- Điện thoại: 0918850566
- Email: hiendt@soxd.baria-vungtau.gov.vn