DANH MỤC

Lãnh đạo sở

I. Ông Tạ Quốc Trung
- Chức vụ: Giám đốc sở
- Điện thoại: 0915557279
- Email: 
trungtq@soxd.baria-vungtau.gov.vn

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác và mọi hoạt động của sở trên cơ sở vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật; những nhiệm vụ, công việc được UBND tỉnh và Bộ Xây dựng giao trách nhiệm, thẩm quyền cho Giám đốc sở giải quyết;

2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

a) Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua - khen thưởng; quản lý về tài chính, kế toán; công tác tổng hợp, thống kê, pháp chế, cải cách hành chính, ISO; công nghệ thông tin và công tác quản lý, vận hành website Sở Xây dựng;

b) Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh;

c) Xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình hoạt động của ngành;

d) Thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ quản lý của ngành; công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

e) Chỉ đạo chung về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch toàn tỉnh; quy hoạch các dự án trọng điểm; các chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng; chủ trương đầu tư dự án; lĩnh vực nhà ở, công sở và thị trường bất động sản;

g) Công tác an ninh quốc phòng và phòng chống thiên tai bão lụt.

3. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị: Văn phòng Sở Xây dựng, Thanh tra sở, Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở.

II. Ông Mai Trung Hưng

- Chức vụ: Phó Giám đốc sở
- Điện thoại: 0983947909
- Email:
hungmt@soxd.baria-vungtau.gov.vn

1. Thay mặt Giám đốc sở chỉ đạo, giải quyết, điều hành các công việc của sở  khi Giám đốc sở đi công tác hoặc được Giám đốc sở ủy quyền; 

2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo điều hành các lĩnh vực:

a) Quản lý quy hoạch, kiến trúc và cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, các huyện huyện Long Điền, Đất Đỏ và Xuyên Mộc;

b) Quản lý công duy tu, bảo dưỡng, vận hành hệ thống thoát nước đô thị;  công trình hạ tầng kỹ thuật;

c) Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và các nhiệm vụ giao Sở Xây dựng thực hiện theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh trên địa bàn phân công phụ trách;

d) Xây dựng và hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; thanh tra chuyên ngành; xây dựng dữ liệu quản lý chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công;

3. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị: Phòng Phát triển đô thị & Hạ tầng kỹ thuật và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng.

III. Bà Dương Thảo Hiền

- Chức vụ: Phó Giám đốc sở
- Điện thoại: 0918850566
- Email: 
hiendt@soxd.baria-vungtau.gov.vn

1. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo điều hành các lĩnh vực:

a) Quản lý quy hoạch, kiến trúc và cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và Côn Đảo; công tác xây dựng nông thôn mới;

b) Quản lý công tác phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh;

c) Công tác cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, thiết kế quy hoạch xây dựng, hoạt động xây dựng;

c) Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và các nhiệm vụ giao Sở Xây dựng thực hiện theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh trên địa bàn phân công phụ trách;

d) Xây dựng và hướng dẫn thực hiện văn bản bản quy phạm pháp luật; thanh tra chuyên ngành; xây dựng dữ liệu quản lý chuyên ngành thuộc lĩnh vực đươc phân công;

2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Trung tâm Quy hoạch xây dựng.

IV. Ông Khải Quốc Bình

- Chức vụ: Phó Giám đốc sở
- Điện thoại: 0918357428
- Email: binhkq@soxd.baria-vungtau.gov.vn 

1. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo điều hành các lĩnh vực:

a) Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm: Công tác thẩm định các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế cơ sở, thiết kế dự toán – kỹ thuật thi công; công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu, bảo trì công trình xây dựng, dịch vụ công ích; cấp chứng chỉ hoạt động kinh doanh, hành nghề môi giới bất động sản, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; công tác an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng và các nội dung khác có liên quan đến nhiệm vụ quản lý hoạt động xây dựng;

b) Công tác quản lý ngành về lĩnh vực nhà ở, công sở, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh;

c) Quản lý kinh tế xây dựng, bao gồm: Chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích; định mức, đơn giá xây dựng công trình và dịch vụ công ích; chỉ số giá xây dựng; giá vật liệu xây dựng và các nội dung khác có liên quan đến kinh tế xây dựng, vật liệu xây dựng;

d) Tham dự các phiên tòa liên quan nhiệm vụ quản lý ngành về lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh;

2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị: Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Phòng Quản lý xây dựng và Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng.