Chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- + Đọc bài viết

Ngày 02/11/2023, Sở Xây dựng có văn bản số 5574/SXD-TTr về việc chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, để nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật khác liên quan, không để xảy ra những trường hợp xây dựng trái phép, không phép, sự cố công trình, các khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình, Sở Xây dựng đề nghị:

1. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

 a) Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nâng cao nhận thức của tổ chức cơ quan, doanh nghiệp và người dân để thực hiện tốt trong công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng.

b) Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 14-CT/TU  ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh và văn bản số 12596/UBND-VP ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh.

 c) Thường xuyên tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra trường hợp vi phạm mà không được kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về trật tự xây dựng trên địa bàn thông qua các phần mềm, ứng dụng trực tuyến của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động hành nghề của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; có biện pháp chế tài mang tính răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn.

đ) Rà soát, tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn chậm thực hiện và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn.

e) Tiếp tục rà soát, phát hiện các đối tượng là tổ chức, cá nhân thường xuyên triển khai xây dựng các công trình trên đất không được phép xây dựng, công trình không phép, sai phép tại địa phương. Chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan Công an các cấp để có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm đến mức phải xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

g) Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về xây dựng theo đúng thẩm quyền, lĩnh vực quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ và Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh. Lưu ý đối với các công trình xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì xử phạt theo quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đã được quy định rất cụ thể tại khoản 11 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.

2.  Ban Quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh BR-VT, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép –Thị Vải, Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông, các chủ đầu tư, nhà đầu tư xây dựng công trình

a) Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước theo Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung các Nghị định lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng và các quy định có liên quan;

b) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo chuyên nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó phải quy định rõ các quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư/Quản lý dự án theo các quy định của pháp luật;

c) Tổ chức quản lý chặt chẽ, toàn diện mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong từng giai đoạn thực hiện (quản lý dự án, tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, tổ chức thi công, tư vấn kiểm định,...). Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng trong suốt quá trình thi công, đảm bảo công trình thi công tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng về thi công và nghiệm thu của dự án đã được phê duyệt;

d) Thực hiện nghiêm các quy định về lựa chọn nhà thầu, xây dựng các tiêu chí để lựa chọn các nhà thầu đảm bảo có đủ năng lực, kinh nghiệm, đủ nguồn lực tài chính tham gia dự án. Ràng buộc trách nhiệm và tăng tính độc lập giữa các chủ thể trong suốt quá trình thực hiện. Kiểm soát, theo dõi chặt chẽ công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng trước khi đưa vào sử dụng để xây dựng công trình trong quá trình thi công, đảm bảo kết quả thí nghiệm chính xác, khách quan, minh bạch. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tuân thủ các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng theo thẩm quyền;

đ) Đối với các công trình, dự án có khiếm khuyết về chất lượng, chủ đầu tư kịp thời chỉ đạo kiểm tra, rà soát, khắc phục; trường hợp xảy ra sự cố công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện ngay các biện pháp theo quy định pháp luật về xây dựng, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá đầy đủ nguyên nhân chủ quan, khách quan để có giải pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời, xử lý trách nhiệm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật;

e) Kiên quyết tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, sử dụng các vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị không đáp ứng được yêu cầu thiết kế, không phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động;

f) Khi triển khai thi công xây dựng công trình phải đảm bảo về điều kiện khởi công xây dựng công trình, không được tiến hành tổ chức thi công xây dựng các công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định (trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng);

g) Yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và văn bản số 1511/UBND-VP ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để rà soát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý chất lượng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

(Chi tiết tại văn bản số 5574/SXD-TTr ngày 02/11/2023 của Sở Xây dựng)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Thanh tra sở

Đánh giá bài viết: