Thông báo đủ điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (đợt 4) cho 128 căn nhà ở liên kế giai đoạn 2 thuộc dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức

- + Đọc bài viết

Ngày 06/11/2023, Sở Xây dựng có văn bản số 5645/SXD-QLN về việc thông báo đủ điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (đợt 4) cho 128 căn nhà ở liên kế giai đoạn 2 thuộc dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức;

Theo đó, Sở Xây dựng thông báo cụ thể như sau:

I. Thông tin dự án

1. Thông tin tổng thể dự án

- Tên dự án: Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước;

- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức; giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp số 3600899948, đăng ký lần đầu ngày 26/6/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 16/8/2023.

- Địa điểm xây dựng: xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức;

- Diện tích sử dụng đất: 405.456 m2;

- Số lượng các loại nhà ở: Tổng số nhà ở và căn hộ khoảng 1.870 căn, trong đó:

+ Nhà liên kế: khoảng 657 căn nhà (ký hiệu từ LH1 đến LH56);

+ Nhà chung cư: khoảng 1.213 căn hộ (ký hiệu từ R1 đến R4).

            2. Hồ sơ pháp lý và quá trình triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật

            Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, Chủ đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp và được cấp phép xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạng mục nhà ở; thực tế thi công đầu tư hạ tầng kỹ thuật được chủ đầu tư và các đơn vị thi công nghiệm thu hoàn thành (Chi tiết danh mục hồ sơ pháp lý đính kèm).

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

- Ngày 08/8/2023, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai có Thông báo số 1120/BIDV.ĐN-KHDN1 cấp bảo lãnh trong bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án “Nhà ở liên kế giai đoạn 2 – Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước”.

- Tại văn bản số 1078/SZC-XNĐT ngày 25/10/2023, Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức cam kết không thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 050450 ngày 13/01/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty; không thế chấp dự án, không thế chấp nhà ở sẽ bán, thuê, thuê mua thuộc dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước.

II. Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và điều kiện thực tế hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được nghiệm thu, Sở Xây dựng thông báo 128 căn nhà thuộc hạng mục công trình Nhà ở liên kế giai đoạn 2 – Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước đủ điều kiện bán, cho thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, cụ thể như sau:

- Từ LH41-01 đến LH41-16 (tổng số 16 căn).

- Từ LH42-01 đến LH42-15 (tổng số 15 căn).

- Từ LH44-05 đến LH44-11 (tổng số 07 căn).

- Từ LH45-01 đến LH45-16 (tổng số 16 căn).

- Từ LH47-08 đến LH47-09 (tổng số 02 căn).

- Từ LH48-01 đến LH48-08 (tổng số 08 căn).

- Từ LH52-01 đến LH52-15 (tổng số 15 căn).

- Từ LH53-01 đến LH53-16 (tổng số 16 căn).

- Từ LH54-01 đến LH54-15 (tổng số 15 căn).

- Từ LH55-01 đến LH55-08 (tổng số 08 căn).

- Từ LH56-01 đến LH56-10 (tổng số 10 căn).

(Chi tiết theo bản vẽ đính kèm)

III. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1. Phải bảo đảm thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho tất cả khách hàng theo đúng quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản; Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai tại Thông báo số 1120/BIDV.ĐN-KHDN1 ngày 08/8/2023.

3. Thực hiện nghiêm cam kết không thế chấp dự án, không thế chấp nhà ở sẽ bán, thuê, thuê mua và không thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 050450 ngày 13/01/2020 của dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước theo nội dung văn bản số 1078/SZC-XNĐT ngày 25/10/2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

4. Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số vốn huy động không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở, công trình xây dựng cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất, bảo đảm theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản.

5. Phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án (hạng mục dự án); trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Rà soát và thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư (nếu có); đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình nhà ở, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực, bảo đảm đúng tiến độ theo quy hoạch và chủ trương đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

7. Về Hợp đồng kinh doanh bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

8. Về quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê mua đối với nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Kinh doanh bất động sản.

9. Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Chủ đầu tư được quy định tại Điều 3 Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước thuộc Khu đô thị Châu Đức.

10. Trường hợp đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà ở thì số lượng nhà ở được bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài không được vượt quá số lượng cho phép theo quy định tại Điều 161 Luật Nhà ở, Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, khoản 23 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi điểm a, điểm b khoản 1 Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các pháp luật khác có liên quan.

11. Có trách nhiệm công bố công khai thông tin của bất động sản theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản, đặc biệt là các thông tin như: Hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, thuê, thuê mua của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có). Đồng thời, định kỳ hàng quý (trước ngày 10 tháng cuối cùng của quý) báo cáo về Sở Xây dựng các thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản theo quy định tại khoản 9 Điều 18 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

12. Chỉ thực hiện bàn giao căn hộ cho người mua, thuê mua nhà khi công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

13. Trong trường hợp Chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về nhà ở sẽ bị xử lý theo quy định; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của thông tin, số liệu, tài liệu gửi Sở Xây dựng. Trường hợp khi cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền theo quy định xác định có nội dung giả mạo trong hồ sơ thực hiện thủ tục này, Sở Xây dựng sẽ thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư về hành vi vi phạm và thu hồi, hủy bỏ thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án.

(Chi tiết tại Văn bản số 5645/SXD-QLN ngày 06/11/2023)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: