Rà soát công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

- + Đọc bài viết

Ngày 26/6/2023, UBND tỉnh có Công văn số 8051/UBND-VP về việc triển khai văn bản số 2309/BXD-QHKT ngày 05/6/2023 của Bộ Xây dựng về rà soát công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng;

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Đối với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh;

- Thực hiện báo cáo định kỳ về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) theo đúng quy định hiện hành.

2. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh:

- Kiện toàn năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch;

- Khẩn trương rà soát, lập danh mục, kế hoạch lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1186/UBND-VP ngày 09/2/2023; đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt, trình phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, bảo đảm sự thống nhất giữa các câp độ quy hoạch theo quy định pháp luật, làm cơ sở đề xuất, lập dự án đầu tư và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất;

- Tổ chức rà soát các cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đã được lập, phê duyệt trên địa bàn đồng thời với việc rà soát các dự án chậm triển khai, dự án đã bị thu hồi để điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5681/UBND-VP ngày 15/5/2023; rà soát, bổ sung nội dung về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

  1. Đối với trách nhiệm của Sở Xây dựng:

- Khẩn trương rà soát, thẩm định các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết do UBND các huyện, thị xã, thành phố, trình UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành;

- Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo đúng tiến độ đề ra./.

(Chi tiết tại Công văn số 8051/UBND-VP ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh; Công văn số 2309/BXD-QHKT ngày 05/6/2023 của Bộ Xây dựng)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Đánh giá bài viết: