Thông báo đủ điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

- + Đọc bài viết

Ngày 23/6/2023, Sở Xây dựng có Công văn số 3038/SXD-QLN về việc thông báo đủ điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai dự án  Khu dân cư Tân Phước, tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ (đợt 1); theo đó, Sở Xây dựng thông báo như sau:

I. Thông tin dự án

1. Thông tin tổng thể dự án

- Tên dự án: Khu dân cư Tân Phước;

- Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Phú Mỹ;

- Địa điểm xây dựng: Phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ;

- Diện tích sử dụng đất: 43.382m2;

- Số lượng các loại nhà ở: Gồm 226 căn nhà ở, cao 04 tầng, mật độ xây dựng 80%;

 (Chi tiết theo bản vẽ tổng mặt bằng Dự án được phê duyệt).

2. Hồ sơ pháp lý và quá trình triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật

   Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt tổng mặt bằng chi tiết dự án, Chủ đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp và được cấp phép xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạng mục nhà ở; thực tế thi công đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án, được Chủ đầu tư và các đơn vị thi công nghiệm thu hoàn thành (Chi tiết danh mục hồ sơ pháp lý đính kèm).

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

- Ngày 23/5/2023, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) – HO có Thông báo số 230523/VIB-TB cấp gói tín dụng bảo lãnh người mua nhà tại dự án “Khu dân cư Tân Phước, tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ.

- Ngày 23/5/2023, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) – HO có văn bản số 2305/23/TB đồng ý cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Phú Mỹ được ký kết hợp đồng Hợp tác đầu tư và Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai dự án Khu dân cư Tân Phước, tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ.

II. Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và điều kiện thực tế hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được nghiệm thu; Sở Xây dựng thông báo 103 căn nhà dự án Khu dân cư Tân Phước do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Phú Mỹ làm chủ đầu tư đủ điều kiện bán, cho thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, cụ thể:

STT

Ký hiệu lô đất

Tổng số

Ghi chú

1

Khu B: Từ lô B4 đến lô B11

08

 

2

Khu C: Từ lô C23 đến lô C35

13

 

3

Khu E: Từ lô E02 đến lô E17

16

 

4

Khu F: Từ lô F01 đến lô F18

            Từ lô F27 đến lô F36

28

 

5

Khu G: Từ lô G02 đến lô G18

17

 

6

Khu I: Từ lô I11 đến lô I22

12

 

7

Khu K: Từ lô K11 đến lô K19

9

 

Tổng cộng

103

 

III. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Phải đảm bảo thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho tất cả khách hàng theo đúng quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản và quy định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng;

- Thông báo cho khách hàng về tình trạng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty đã thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) – HO và đã được đồng ý của Ngân hàng để Công ty được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án nêu trên;

- Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) – HO tại văn bản số 2305/23/TB ngày 23/5/2023;

- Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số vốn huy động không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở, công trình xây dựng cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản;

- Phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án (hạng mục dự án); trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;

- Rà soát và thực hiện các thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư  theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư, Điều 43 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (nếu có);

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của thông tin, số liệu, tài liệu gửi Sở Xây dựng;

- Về Hợp đồng kinh doanh bất động sản thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

- Về quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê mua đối với nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Kinh doanh bất động sản;

- Trường hợp đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà ở thì số lượng nhà ở được bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài không được vượt quá số lượng cho phép theo quy định tại Điều 161 Luật Nhà ở, Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, khoản 3 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi điểm a, điểm b khoản 1 Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các pháp luật khác có liên quan;

- Có trách hiệm công bố công khai thông tin của bất động sản theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản, đặc biệt là các thông tin như: Hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, thuê, thuê mua của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có);

- Chỉ thực hiện bàn giao nhà cho người mua nhà khi công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Trong trường hợp Chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về nhà ở sẽ bị xử lý theo quy định. Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm (nếu có)./.

(Chi tiết tại Công văn số 3038/SXD-QLN ngày 23/6/2023)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: