Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 20/2019/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 31/12/2019
2 21/2019/TT-BXD Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư 31/12/2019
3 22/2019/TT-BXD Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng 31/12/2019
4 02/2016/TT-BXD Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 15/02/2016
5 21/2014/TT-BXD Thông tư 21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng, mã số QCVN 10:2014/BXD 29/12/2014
6 20/2014/TT-BXD Thông tư 20/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng, mã số QCVN 12/:2014/BXD 29/12/2014
7 20/2014/TT-BKHCN Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 15/07/2014
8 10/2014/TT-BXD Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẽ 11/07/2014
9 09/2014/TT-BXD Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng 10/07/2014
10 06/2014/TTLT-BXD-BNV Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/05/2014 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng 14/05/2014
11 17/2009/TT-BXD Thông tư 17/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 30/06/2009
12 15/2009/TT-BXD Thông tư 15/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp 30/06/2009
13 05/2009/TT-BXD Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình 15/04/2009
14 03/2009/TT-BXD Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 26/03/2009
15 TT03/2009 Thông tư 03/2009/TT-BXD về việc Quy định chi tiết một số nội dung của nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 26/03/2009
Hiển thị 15 kết quả
của 1