Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 21/2014/TT-BXD Thông tư 21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng, mã số QCVN 10:2014/BXD 29/12/2014
22 20/2014/TT-BXD Thông tư 20/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng, mã số QCVN 12/:2014/BXD 29/12/2014
23 66/2014/QH13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 25/11/2014
24 65/2014/QH13 Luật Nhà ở 2014 25/11/2014
25 468/QĐ-BXD Quyết định số 468/QĐ-BXD ngày 06/10/2014 về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1258 06/10/2014
26 1469/QĐ-TTg Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030 22/08/2014
27 80/2014/NĐ-CP Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải 06/08/2014
28 79/2014/NĐ-CP Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 31/07/2014
29 73/2014/NĐ-CP Nghị định số 73/2014/NĐ-CP ngày 23/7/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động 23/07/2014
30 20/2014/TT-BKHCN Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 15/07/2014
31 10/2014/TT-BXD Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẽ 11/07/2014
32 09/2014/TT-BXD Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng 10/07/2014
33 65/2014/NĐ-CP Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 01/07/2014
34 50/2014/QH13 Luật Xây dựng 18/06/2014
35 06/2014/TTLT-BXD-BNV Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/05/2014 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng 14/05/2014
36 37/2014/NĐ-CP Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy đinh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 05/05/2014
37 180/QĐ-BXD Quyết định số 180/QĐ-BXD ngày 15/04/2014 của Bộ Xây dựng về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) 15/04/2014
38 19/2014/QĐ-TTg Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 05/03/2014
39 131/QĐ-BXD Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 25/01/2014 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2014 của Bộ Xây dựng 25/01/2014
40 204/2013/NĐ-CP Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 05/12/2013
Hiển thị 21 - 40 of 61 kết quả.
của 4