Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 32/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT 10/12/2019
2 68/2019/NĐ-CP Nghị định 68/2019/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01/10/2019
3 05/CT-TTg Chỉ thị 05/CT-TTg Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. 01/03/2019
4 08/CT-TTg Chỉ thị 08/CT-TTg Về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan 13/03/2018
5 02/2016/TT-BXD Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 15/02/2016
6 59/2015/NĐ-CP Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015
7 57/QĐ-BXD Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 57/QĐ-BXD ngày 02/02/2015 về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) 02/02/2015
8 28/BXD-KHCN Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 28/BXD-KHCN ngày 22/01/2015 về việc hủy bỏ chấp thuận đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm, đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng 22/01/2015
9 09/QĐ-BXD Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 09/QĐ-BXD ngày 09/01/2015 về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 948 09/01/2015
10 21/2014/TT-BXD Thông tư 21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng, mã số QCVN 10:2014/BXD 29/12/2014
11 20/2014/TT-BXD Thông tư 20/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng, mã số QCVN 12/:2014/BXD 29/12/2014
12 66/2014/QH13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 25/11/2014
13 65/2014/QH13 Luật Nhà ở 2014 25/11/2014
14 468/QĐ-BXD Quyết định số 468/QĐ-BXD ngày 06/10/2014 về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1258 06/10/2014
15 1469/QĐ-TTg Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030 22/08/2014
16 80/2014/NĐ-CP Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải 06/08/2014
17 79/2014/NĐ-CP Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 31/07/2014
18 73/2014/NĐ-CP Nghị định số 73/2014/NĐ-CP ngày 23/7/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động 23/07/2014
19 20/2014/TT-BKHCN Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 15/07/2014
20 10/2014/TT-BXD Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẽ 11/07/2014
Hiển thị 1 - 20 of 50 kết quả.
của 3