Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 Ngày 07/4/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, phân cấp và ủy quyền một số nội dung như sau:

  Nội dung phân cấp:

- Phân cấp cho UBND các huyện, thành phố chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng cấp III trên địa bàn, có trách nhiệm thực hiện các công việc quy định tại các điểm a, b, c, d, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 48, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

- Phân cấp thầm quyền thầm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế, dự toán công trình, quản lý chất lượng công trình giao thông đô thị cho Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải như sau:

+ Sở Xây dựng đối với công trình giao thông đô thị thuộc khu vực nội thị của thành phố; nội thị của thị xã; thị trấn trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị. Ranh giới nội thành, nội thị được xác định theo quy hoạch được duyệt hoặc theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Sở Giao thông vận tải đối với công trình giao thông đô thị trừ công trình do Sở Xây dựng thẩm định;

+ Đối với công trình giao thông theo tuyến nằm trên cả hai khu vực nói trên thì trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên đối với toàn bộ công trình do một cơ quan thực hiện khi chiều dài đoạn tuyến nằm trên khu vực đó chiếm tỷ trọng lớn hơn.

  - Phân cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo; Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm định dự án, thiết kế, dự toán các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành như sau:

  + Chủ trì thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước công trình cấp III trở xuống do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư;

  + Chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ), dự toán xây dựng công trình đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách công trình cấp III do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

  - Phân cấp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thẩm định dự án, thiết kế, dự toán các công trình thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp, cụ thể như sau:

  + Chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng nhóm C; thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình cấp III sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách;

  + Chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng đối với công trình cấp III sử dụng vốn khác.

  Nội dung ủy quyền

 - Ủy quyền cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo; Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình cấp IV thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành  trên địa bàn (trừ các dự án đầu tư xây dựng trên 2 địa bàn huyện trở lên do các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện), bao gồm những nội dung sau:

+ Phạm vi ủy quyền: Công trình cấp IV sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

+ Thời gian thực hiện: 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu.

  - Ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong các khu công nghiệp, bao gồm những nội dung sau:

  + Phạm vi ủy quyền: Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong khu công nghiệp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng; kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp.

  - Thời gian thực hiện: 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu.

   (Thông tin chi tiết tại Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

 

 
File gắn kèm: Quyet dinh 11-2017-UBND ve phan cap, uy quyen.pdf

 


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 20
Tất cả: 1054110