Thông tin cần biết Thông tin cần biết

CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

          Thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015  của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và chỉ đạo của UBND Tỉnh tại văn bản số 7887/UBND-VP ngày 14/8/2018 thuê đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thi trường bất động sản theo quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015. Sở Xây dựng đã ký kết hợp hợp đồng với Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị tại thành phố Đà Nẵng để thực hiện công việc theo quy định.

          Theo đó, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 788/SXD-QLN; 789/SXD-QLN; 790/SXD-QLN ngày 11/3/2020 về việc đề nghị cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ công tác xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về và thị trường bất động sản.

          Để bảo đảm cho công tác thu thập và báo cáo đầy đủ và chính xác, trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, cần làm rõ xin liên hệ Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản- Sở Xây dựng (ĐT: 02543.505428 gặp ông Lê Đức Anh, email: quanlynhavungtau@gmail.com) hoặc Đơn vị tư vấn (ông: Lưu Tôn Tú, ĐT: 0917899448 email: luutontu@gmail.com)./.

       (Chi tiết tại văn bản số 788/SXD-QLN; 789/SXD-QLN; 790/SXD-QLN ngày 11/3/2020 và các biểu mẫu thu thập thông tin)


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 11079996