Thông tin cần biết Thông tin cần biết

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI QUỐC TẾ: Ý TƯỞNG QUY HOẠCH 1/2000 ĐẢO GÒ GĂNG & NÚI LỚN – NÚI NHỎ, TP VŨNG TÀU - TỈNH BR-VT

Nhằm lựa chọn các Ý tưởng quy hoạch sáng tạo phù hợp và khả thi nhất trong khai thác địa hình, cảnh quan và đặc thù văn hóa xã hội của địa điểm quy hoạch; đảm bảo công năng hoạt động và mối quan hệ với các khu vực xung quanh; bố cục không gian kiến trúc mới, hài hòa, có tính hiện thực. Đáp ứng cao các yêu cầu cho một khu đô thị mới văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ XÂY DỰNG

--------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------------

Số:            /TB-SXD

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 01  năm 2009

 

 

                                                    

THÔNG BÁO

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI QUỐC TẾ:

Ý TƯỞNG QUY HOẠCH 1/2000 ĐẢO GÒ GĂNG & NÚI LỚN – NÚI NHỎ, TP VŨNG TÀU - TỈNH BR-VT

 

I- MỤC ĐÍCH CUỘC THI

Nhằm lựa chọn các Ý tưởng quy hoạch sáng tạo phù hợp và khả thi nhất trong khai thác địa hình, cảnh quan và đặc thù văn hóa xã hội của địa điểm quy hoạch; đảm bảo công năng hoạt động và mối quan hệ với các khu vực xung quanh; bố cục không gian kiến trúc mới, hài hòa, có tính hiện thực. Đáp ứng cao các yêu cầu cho một khu đô thị mới văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.


II- CƠ QUAN TỔ CHỨC, HÌNH THỨC THI TUYỂN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1- Cơ quan tổ chức cuộc thi:
- Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Địa chỉ liên lạc: Số 9, Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

- Tel:       84-64.3852031 – 3511680; Fax: 84-64.3852234.

Email: soxd@baria-vungtau.gov.vn

Website: http://soxd.baria-vungtau.gov.vn

Website: http://www.moc.gov.vn

2- Hình thức thi tuyển:

- Thi tuyển rộng rãi. Các đơn vị, tổ chức tư vấn trong và ngoài nước đều có thể tham gia.

- Tổ chức tuyển chọn gồm 2 vòng: Vòng 1 ( Vòng sơ tuyển ) để chọn tư vấn đủ điều kiện tham gia cuộc thi, vòng 2 ( vòng chính thức ) để chọn ra phương án tốt nhất.

- Giới hạn thi: Ý tưởng quy hoạch.


3- Tiến độ thời gian:

3.1. Thông báo, phát động cuộc thi và nhận HỒ SƠ NĂNG LỰC của các đơn vị tư vấn đăng ký tham gia vòng 1 từ ngày 30/01/2009 đến ngày 15/02/2009.

3.2. Hội đồng 1: Xét chọn năng lực các đơn vị tư vấn vào vòng 2 từ ngày 16/02/2008 đến ngày 17/02/2009.

3.3. Tổ chức tiếp xúc, gửi hồ sơ dự thi, giải đáp thắc mắc và tổ chức tham quan cho 09 đơn vị tư vấn được chọn vào ngày 19 và 20/02/2009.

3.4. Tổ chức triển khai thực hiện phương án dự thi từ ngày 21/02/2009 đến ngày 24/4/2009.

3.5. Thời hạn cuối cùng Ban tổ chức nhận HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN dự thi : 16h00 ngày 24/4/2009.

3.6. Triển lãm các phương án dự thi từ ngày 27/4/2009 đến ngày 03/5/2009.

3.7. Hội đồng 2: Tuyển chọn phương án từ ngày 05/5/2009 đến ngày 08/5/2009.

3.8. Công bố kết quả: Ngày 18/5/2009.

 

III- GIẢI THƯỞNG

Tổng giá trị giải thưởng: 105.000 (một trăm lẻ năm ngàn) USD, Trong đó:

1. Giải thưởng cho Ý tưởng quy hoạch núi Lớn – núi Nhỏ, TP. Vũng Tàu

- 01 giải nhất : Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT và giải thưởng trị giá 30.000 (ba mươi ngàn) USD.

- 01 giải nhì: 10.000 (mười ngàn) USD.

- 01 giải ba:     5.000 (năm ngàn) USD.

2. Giải thưởng cho Ý tưởng quy hoạch đảo Gò Găng, TP. Vũng Tàu

- 01 giải nhất : Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT và giải thưởng trị giá 30.000 (ba mươi ngàn) USD.

- 01 giải nhì: 10.000 (mười ngàn) USD.

- 01 giải ba:     5.000 (năm ngàn) USD.

3. Các đơn vị dự thi chính thức không trúng giải sẽ được nhận khoản kinh phí hỗ trợ 2.000 USD.

IV - YÊU CẦU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI.

Hồ sơ năng lực của các đơn vị tư vấn đăng ký tham gia cuộc thi gồm có:

1. Tài liệu pháp lý:

- Tên đơn vị (tổ chức, công ty), Số Giấy đăng ký hành nghề cấp tại nước sở tại, địa chỉ trụ sở (chính) đã đăng ký, số điện thoại, fax, e_mail, website. (Các giấy tờ phải được xác nhận của Chính quyền sở tại là đúng sự thật và còn hiệu lực)

- Tên người chịu trách nhiệm cao nhất của đơn vị (là người xác nhận tham gia cuộc thi).

- Tóm tắt phương hướng hoạt động và tiêu chí hướng tới của đơn vị.

- Tóm tắt về tổ chức hoạt động của đơn vị trong việc tiến hành một dự án quy hoạch đô thị và thiết kế đô thị.

- Số lượng cán bộ: Kiến trúc sư, chuyên gia quy hoạch, kiến trúc sư cảnh quan, quản lý dự án...cùng với kinh nghiệm và thâm niên công tác.

- Các khách hàng chính đã tư vấn, bao gồm cả các tổ chức thuộc chính phủ, thuộc doanh nghiệp và thuộc tư nhân.

2. Năng lực tư vấn:

- Liệt kê và mô tả (kèm hình ảnh và bản vẽ minh hoạ) các đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị có quy mô lớn hoặc tương tự mà đơn vị đã thực hiện tại Châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam.

- Liệt kê và mô tả (kèm hình ảnh và bản vẽ minh hoạ) các đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị có quy mô lớn hoặc tương tự mà đơn vị đã được triển khai thực hiện trong thực tế.

- Liệt kê và mô tả (kèm hình ảnh và bản vẽ minh hoạ) các đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị mà đơn vị đã được giải cùng với tên của tổ chức trao giải, năm đoạt giải.

Ghi chú:

- Hồ sơ được trình bày trên khổ Ao, số trang không giới hạn.

- Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt. Nếu sử dụng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác phải kèm theo bản dịch tiếng Việt Nam.

- Tài liệu ghi trên đĩa DVD (không bắt buộc): bản vẽ và hình ảnh minh hoạ được định dạng JPEG và các văn bản định dạng DOC.

- Hồ sơ năng lực nộp tại địa chỉ nêu trên, thời hạn cuối cùng: ngày 08/5/2009. Sau khi có kết quả chấm năng lực tư vấn (vòng 1) Ban tổ chức sẽ gửi đề thi đến 09 đơn vị được chọn vào cuộc thi (vòng 2).

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn về quy hoạch và kiến trúc đô thị ở trong và ngoài nước tham dự cuộc thi./.

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

        

MẪU BẢN ĐĂNG KÝ DỰ THI

 (dành cho các đơn vị đăng ký tham gia Cuộc thi quốc tế Ý tưởng quy hoạch đảo Gò Găng và núi Lớn – núi Nhỏ, Tp. Vũng Tàu).

 

______________, ngày      tháng     năm 2008

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

 

Tên đơn vị dự thi           :________________________________________________

           

 

Quốc tịch                        :________________________________________________

                                                             

 

Thành viên liên kết        :________________________________________________

(không bắt buộc )

 

Địa chỉ trụ sở chính        :_________________________________________________

 

 

Địa chỉ liên lạc               :_________________________________________________

 

 

Điện thoại                     :___________________________Fax:___________________

 

 

E-mail                           :__________________________________________________

 

 

Website                        :__________________________________________________

 

 

Chúng tôi đồng ý tham dự Cuộc thi quốc tế Ý tưởng quy hoạch đảo Gò Găng và núi Lớn – núi Nhỏ, Tp. Vũng Tàu theo Quy chế do Ban Tổ chức thi tuyển đã công bố.

.

 

 

Kèm theo bản đăng ký dự  thi này có các giấy tờ sau:

- Giấy tờ chứng minh về quyền hành nghề và giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của đơn vị.

- Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của đơn vị.

 

 


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 11010424