Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Công văn Số: 1282/SXD-KTQH V/v đề nghị báo cáo số liệu thống kê và tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 1282 /SXD-KTQH

Vũng Tàu, ngày  14   tháng  7   năm 2010

V/v đề nghị báo cáo số liệu thống kê và tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT.

 

                                   

 

Kính gửi: Các chủ đầu tư

         

Ngày 04/5/2010 Sở Xây dựng có công văn số 806/SXD-KTQH đề nghị quý công ty lập báo cáo tổng hợp và thống kê số liệu các dự án để phục vụ cho công tác quản lý Dự án đầu tư xây dựng cũng như báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa nhận được phúc đáp của quý công ty. Bằng công văn này, một lần nữa Sở Xây dựng đề nghị quý công ty sớm có công văn trả lời (như biểu mẫu đính kèm) và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/7/2010.

Mọi chi tiết xin liên hệ với KTS. Mai Trung Hưng – TP. KTQH, Sở Xây dựng tỉnh BR-VT. Số điện thoại 064 3852031 - 0983947909 hoặc KTS. Vũ Hồng Thuấn – P.TP. KTQH, Sở Xây dựng tỉnh BR-VT. Số điện thoại 064 3852031 - 0983 585058.

Rất mong sự phối hợp của quý Công ty./.

(xin gửi kèm Phụ lục báo cáo - Biểu mẫu thống kê - Website Sở Xây dựng http:// Soxd.baria-vungtau.gov.vn )

GIÁM  ĐỐC

                                                                                                                (Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;                                                                                  Nguyễn Hữu Mạnh

- Ô. Kiên –P.CVP (Upload lên website); 

- Lưu VT, KTQH (QH6-GC).

 

 

PHỤ LỤC BÁO CÁO

 

Công ty (DNTN)…………….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :                 /Cty…….

Vũng Tàu, ngày tháng  …năm 2010

 

 

                                   

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh BR-VT

V/v báo cáo số liệu thống kê và tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Cty (DNTN)……..thực hiện.

         

Tên Công ty (DNTN):……………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………Số fax:………………………………..

Nội dung báo cáo:

A) Tổng số dự án đang thực hiện:……………………………………….

1.     Dự án 1: (Báo cáo tóm tắt về địa điểm, quy mô đầu tư, thời điểm chấp thuận chủ trương, thỏa thuận địa điểm, quyết định thu hồi đất, giao đất, QĐ phê duyệt quy hoạch, giấy phép xây dựng, quy mô dân cư, quy mô khách….)

2.     Dự án 2:…………………………………………………………………

3.     Dự án 3:…………………………………………………………………

4.     Dự án (n):………………………………………………………………..

B) Những kiến nghị (nếu có):……………………………………………..

 

(Kèm theo Báo cáo này là các bảng thống kê chi tiết về tình hình thực hiện dự án và  01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung báo cáo).

                                                                            Người đại diện

File gắn kèm: MAU THONG KE CAC DU AN DEN 2010.xls


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 11010537