Thông tin chung Thông tin chung

Về việc đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước và hoàn thiện các thủ tục đầu tư liên quan các dự án nhà ở, ku đô thị được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

     Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8538/UBND-VP ngày 26/8/2019 và báo cáo số 90/BC-KTNS ngày 11/7/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh về việc giám sát tình hình thực hiện các dự án nhà ở, khu đô thị bằng nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ngày 25/10/2019, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 3419/SXD-QLN về việc đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước và hoàn thiện các thủ tục đầu tư liên quan các dự án nhà ở, ku đô thị được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể sau:

   1. UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

a) Tổ chức rà soát, kiểm tra thực địa thuộc địa bàn quản lý đối với dự án nhà ở, khu đô thị được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn.

b) Thực hiện việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất các dự án nhà ở, khu đô thị được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn; rà soát phân loại đối dự án đã giao chủ đầu tư nhưng các chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư theo đúng cam kết khi lựa chọn chủ đầu tư.

c) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bằng nhiều hình thức để người dân biết trong việc ký hợp đồng, tổ chức huy động vốn, mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tại các dự án phát triển nhà ở.

(d) Kịp thời cung cấp thông tin về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý cho các cơ quan thông tấn, báo chí khi có yêu cầu theo quy định của Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ.

e) Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý việc chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư, phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

   2. Chủ đầu tư dự án nhà ở, khu đô thị được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc đăng ký danh mục các dự án có sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai.

b) Đối với dự án chưa hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, đề nghị khẩn trương hoàn thành hồ sơ trình thẩm định để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Đối với các dự án đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, đề nghị thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện đầy đủ các thủ tục trong quá trình đầu tư xây dựng theo quy định.

d) Đề nghị khi tổ chức huy động vốn, mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tại các dự án phát triển nhà ở phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về nhà ở.

e) Thực hiện dành 20% tổng diện tích đất của dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

f) Thực hiện nghiêm túc các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy định pháp luật. Công khai các thông tin liên quan đến dự án theo đúng quy định sau khi có quyết định phê duyệt dự án.

g) Tổ chức thực hiện quản lý sử dụng nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dịch vụ khác có liên quan trong phạm vi dự án theo quy định của pháp luật.

Đính kèm Văn bản 3419/SXD-QLN ngày 25/10/2019


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 15202110