Tăng cường công tác quản lý giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

- + Đọc bài viết

Ngày 29/5/2024, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Ngày 04/7/2024 Sở Xây dựng có văn bản số 3495/SXD-QLXD về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Theo đó, Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện;

Trong quá trình triển khai thực hiện nêu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về Sở Xây dựng để kịp tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

(Chi tiết tại Chị thị số 05/CT-UBND ngày 29/5/2024)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quản lý xây dựng

Đánh giá bài viết: