Triển khai văn bản của Bộ Xây dựng

- + Đọc bài viết

Ngày 05/5/2023, Sở Xây dựng có văn bản số 2003/SXD-QLN gửi các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư theo quy định pháp luật về nhà ở về việc triển khai văn bản của Bộ Xây dựng hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư;

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh triển khai văn bản của Bộ Xây dựng nêu trên; Sở Xây dựng đề nghị Quý Chủ đầu tư nêu trên có nhu cầu vay vốn cung cấp thông tin có liên quan (chi tiết theo Phụ lục đính kèm), để các Ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng; đồng thời, cung cấp thông tin và hồ sơ có liên quan về Sở Xây dựng trước ngày 19/5/2023./.

   (Đính kèm:

- Văn bản số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023 của Bộ Xây dựng;

- Văn bản số 2003/SXD-QLN ngày 05/5/2023 của Sở Xây dựng Phụ lục đính kèm)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: