Khai thác và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng

- + Đọc bài viết

Ngày 24/10/2022, Sở Xây dựng có văn bản số 4591/SXD-VP gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện văn bản số 498/KTXD-TTTV về khai thác sử dụng hệ thống CSDL về định mức và giá xây dựng;

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình sử dụng Hệ thống CSDL về định mức và giá xây dựng nêu trên, nếu có khó khăn, vướng mắc có ý kiến phản hồi, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 24/10/2022 để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo về Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng hoàn thiện dự án xây dựng Hệ thống CSDL về định mức và giá xây dựng

(Chi tiết tại:

- Công văn số 4591/SXD-VP ngày 24/10/2022 của Sở Xây dựng;

- Công văn số 498/KTXD-TTTV ngày 17/10/2022 của Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: