THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ DANH SÁCH DỰ THI KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 1/2022 NGÀY 23/4/2022 TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- + Đọc bài viết

Ngày 21/4/2022, Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có Thông báo số 331/TB/CĐXD về việc thông báo thời gian, địa điểm và danh sách dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1/2022 ngày 23/4/2022 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể:

1. Địa điểm thi: Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; địa chỉ: số 13 Trường Chinh, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT;

2. Thời gian thi: Tập trung lúc 7 giờ 00 phút Ngày 23/4/2022

3. Danh sách và Phòng thi: Theo Phụ lục đính kèm

 Chi tiết tại Thông báo số 331/TB/CĐXDDanh sách

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: