Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi, quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đợt 1- năm 2022)

- + Đọc bài viết

Ngày 20/4/2022 Sở Xây dựng có Quyết định số 74/QĐ-HĐT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi, quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đợt 1 - năm 2022), theo đó nội dung chi tiết như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH - CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 1 - NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-HĐT ngày 20/4/2022 của Chủ tịch Hội đồng thi sát hạch tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu)

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Đối tượng dự thi bao gồm: Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Thông tư 11/2015/TT-BXD.

          II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI

          1. Thời gian: Ngày 23/4/2022  (đợt 1) Ngày 07/5/2022 (đợt 2)

          2. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

          III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đợt 1: Ngày 23/4/2022

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1

- Xây dựng kế hoạch và Dự trù kinh phí tổ chức thi

- Xây dựng Quy chế tổ chức thi

Tháng 3/2022

- Trường CĐXD TP.HCM

2

- Họp thống nhất kế hoạch, kinh phí, Quy chế thi,

- Ra thông báo tổ chức kỳ sát hạch

Tháng 4/2022

- Sở XD chủ trì,

- Các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung

3

Xây dựng đề thi, đáp án sát hạch

Trước 20/4/2022

Ban biên soạn đề thi/ Trường CĐXD TP.HCM

4

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi

Từ ngày ra thông báo đến 15/4/2022

Ban Thư ký HĐT/ Trường CĐXD TP.HCM

5

Tổ chức ôn thi (nếu có)

19-20/4/2022

Trường CĐXD TP.HCM

6

Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, phần mềm xử lý bài thi/máy tính thi (nếu có)

14-20/4/2022

Ban Thư ký HĐT/ Trường CĐXD TP.HCM

7

Chuẩn bị hồ sơ tài liệu, các biểu mẫu phục vụ kỳ thi

14-21/4/2022

Ban Thư ký HĐT/ Trường CĐXD TP.HCM

8

Phê duyệt bộ đề thi

In ấn, sao lưu đề thi

18-22/4/2022

- Chủ tịch Hội đồng thi chủ trì,

- Trường CĐXD TP.HCM

9

Lập và phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

15-20/4/2022

- Ban Thư ký HĐT/ Trường CĐXD TP.HCM

- Chủ tịch Hội đồng thi

10

Họp rà soát thống nhất chương trình tổ chức thi

22/4/2022

- Chủ tịch Hội đồng thi chủ trì,

- Trường CĐXD TP.HCM

11

- Tổ chức thi: (01buổi)

        + Tập trung thí sinh (7h00)

        + Tổ chức thi: phần kiến thức cơ sở (07h50 – 09h50) và kiến thức chuyên môn (10h05 – 12h05)

23/4/2022

Hội đồng thi/ Trường CĐXD TP.HCM

12

- Tổ chức chấm thi.

- Tổng hợp kết quả và lập danh sách đề nghị công bố kết quả thi,

- Thông báo kết quả thi.

- Họp thẩm định kết quả

- Hoàn tất thủ tục, hồ sơ, lập danh sách đề nghị cấp chứng chỉ

25-29/4/2022

- Hội đồng thi,

- Ban chấm thi/ Trường CĐXD TP.HCM

13

- Tiếp nhận đơn phúc khảo,

- Tổ chức chấm phúc khảo

- Thông báo kết quả chấm phúc khảo

4-15/5/2022

- Hội đồng thi,

- Trường CĐXD TP.HCM

14

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi lại,

- Tổ chức thi, chấm lại.

16-31/5/2022

- Hội đồng thi,

- Trường CĐXD TP.HCM

15

- Hoàn tất thủ tục, hồ sơ, lập danh sách đề nghị cấp chứng chỉ đợt 2

- Phê duyệt kết quả dự thi,

- Cấp phát chứng chỉ (thu phí cấp phát chứng chỉ).

01-10/6/2022

- Sở XD/Chủ tịch Hội đồng thi.

- Trường CĐXD TP.HCM

16

Họp đánh giá kết quả tổ chức

 

- Sở XD/Chủ tịch Hội đồng thi chủ trì,

- Trường CĐXD TP.HCM

17

Lưu trữ hồ sơ

                 

- Sở XD

- Trường CĐXD TP.HCM

 

  1. Đợt 2: Ngày 07/5/2022

 

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1

- Xây dựng kế hoạch và Dự trù kinh phí tổ chức thi

- Xây dựng Quy chế tổ chức thi

Tháng 3/2022

- Trường CĐXD TP.HCM

2

- Họp thống nhất kế hoạch, kinh phí, Quy chế thi,

- Ra thông báo tổ chức kỳ sát hạch

Tháng 4/2022

- Sở XD chủ trì,

- Các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung

3

Xây dựng đề thi, đáp án sát hạch

Trước 4/5/2022

Ban biên soạn đề thi/ Trường CĐXD TP.HCM

4

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi

Từ ngày ra thông báo đến 29/4/2022

Ban Thư ký HĐT/ Trường CĐXD TP.HCM

5

Tổ chức ôn thi (nếu có)

4-5/5/2022

Trường CĐXD TP.HCM

6

Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, phần mềm xử lý bài thi/máy tính thi (nếu có)

4-6/5/2022

Ban Thư ký HĐT/ Trường CĐXD TP.HCM

7

Chuẩn bị hồ sơ tài liệu, các biểu mẫu phụ vụ kỳ thi

4-6/5/2022

Ban Thư ký HĐT/ Trường CĐXD TP.HCM

8

Phê duyệt bộ đề thi

In ấn, sao lưu đề thi

4-6/5/2022

- Chủ tịch Hội đồng thi chủ trì,

- Trường CĐXD TP.HCM

9

Lập và phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

29/4-4/5/2022

- Ban Thư ký HĐT/ Trường CĐXD TP.HCM

- Chủ tịch Hội đồng thi

10

Họp rà soát thống nhất chương trình tổ chức thi

06/5/2022

- Chủ tịch Hội đồng thi chủ trì,

- Trường CĐXD TP.HCM

11

- Tổ chức thi: (01buổi)

        + Tập trung thí sinh (7h00)

        + Tổ chức thi: phần kiến thức cơ sở (07h50 – 09h50) và kiến thức chuyên môn (10h05 – 12h05)

07/5/2022

Hội đồng thi/ Trường CĐXD TP.HCM

12

- Tổ chức chấm thi.

- Tổng hợp kết quả và lập danh sách đề nghị công bố kết quả thi,

- Thông báo kết quả thi.

- Họp thẩm định kết quả

- Hoàn tất thủ tục, hồ sơ, lập danh sách đề nghị cấp chứng chỉ

09-13/5/2022

- Hội đồng thi,

- Ban chấm thi/ Trường CĐXD TP.HCM

13

- Tiếp nhận đơn phúc khảo,

- Tổ chức chấm phúc khảo

- Thông báo kết quả chấm phúc khảo

16-27/5/2022

- Hội đồng thi,

- Trường CĐXD TP.HCM

14

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi lại,

- Tổ chức thi, chấm lại.

30/5-10/6/2022

- Hội đồng thi,

- Trường CĐXD TP.HCM

15

- Hoàn tất thủ tục, hồ sơ, lập danh sách đề nghị cấp chứng chỉ đợt 2

- Phê duyệt kết quả dự thi,

- Cấp phát chứng chỉ (thu phí cấp phát chứng chỉ).

20-24/6/2022

- Sở XD/Chủ tịch Hội đồng thi.

- Trường CĐXD TP.HCM

16

Họp đánh giá kết quả tổ chức

 

- Sở XD/Chủ tịch Hội đồng thi chủ trì,

- Trường CĐXD TP.HCM

17

Lưu trữ hồ sơ

 

- Sở XD

- Trường CĐXD TP.HCM

 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Dự kiến Kinh phí tổ chức thu từ người đăng ký dự thi hoặc của Doanh nghiệp cử người dự thi; (kèm theo dự toán kinh phí tổ chức thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thì)

- Lệ phí thi: 800.000 đồng/ Thí sinh/02 môn thi;

- Lệ phí cấp chứng chỉ: 200.000 đồng/ người.

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 1 - NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số   74/QĐ-HĐT ngày 20/ 4 /2022 của Chủ tịch Hội đồng thi sát hạch tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu)

--------

CHƯƠNG I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Quy chế Thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (dưới đây gọi tắt là thi) cho người lao động đang làm việc trong ngành môi giới bất động sản nhằm thực hiện đúng quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản.

Điều 2: Các khái niệm được hiểu và dùng trong quy chế này:

          Người dự thi: các cá nhân đăng ký tham dự kỳ thi ở tại các Hội đồng thi do Sở quyết định thành lập.

          Địa điểm dự thi: Là các địa điểm tổ chức thi theo quyết định của Hội đồng thi trên cở sở đề xuất của đơn vị tổ chức thi.

          Đơn vị tổ chức thi: Là đơn vị trực tiếp thực hiện các hoạt động phục vụ việc tổ chức thi.

          Bài thi: Là bài viết trên giấy hoặc bài thi thực hiện trên phần mềm máy tính.

Điều 3: Phạm vi và đối tượng áp dụng Quy chế Thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản:  

          Các cá nhân, người lao động đang làm việc trong ngành môi giới bất động sản đăng ký dự thi tại các Hội đồng thi do Sở ra quyết định thành lập.

          Hội đồng thi do Sở quyết định thành lập

          Đơn vị tổ chức thi do Sở ủy quyền

Điều 4: Quy định về đăng ký

          Người dự thi điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký dự thi. Gửi đơn đăng ký và lệ phí cho đơn vị tổ chức thi.

          Đơn vị tổ chức thi sẽ xử lý đơn đăng ký, kiểm tra các điều kiện dự thi lập danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi, thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

CHƯƠNG II

NỘI QUY THI, ĐỀ THI VÀ ĐIỂM THI

Điều 5: Nội quy thi

          Nội dung thi bao gồm hai phần là kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn.

5.1. Phần kiến thức cơ sở: được thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm và tự luận trên giấy hoặc trên máy tính.

5.2. Phần kiến thức chuyên môn: được thực hiện bài thi viết trên giấy kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm và tự luận.

Điều 6: Đề thi

          Hội đồng thi ra tối thiểu 02 đề thi cho mỗi phần dự thi cho mỗi đợt tổ chức thi. Đề thi và đáp án sau khi được Hội đồng thi xét duyệt, lựa chọn chính thức được bảo quản theo chế độ tài liệu mật. 

Điều 7:  Điểm thi 

          Điểm tối đa cho mỗi phần thi là 100. Điểm đạt yêu cầu đối với mỗi phần thi là từ 70 điểm trở lên.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THI

Điều 8: Hội đồng thi

          Hội đồng thi do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định thành lập cho từng kỳ thi, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng thi là Lãnh đạo Sở Xây dựng; Phó chủ tịch Hội đồng thi là Lãnh đạo đơn vị tổ chức thi và lãnh đạo phòng chức năng; Các ủy viên Hội đồng thi bao gồm: đại diện phòng chức năng quản lý thị trường bất động sản và các phòng ban khác của Sở Xây dựng, đơn vị tổ chức kỳ thi; đại diện Hội môi giới bất động sản; chuyên gia môi giới bất động sản của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản và các chuyên gia khác (nếu có).

Điều 9: Ban chấm thi, cán bộ coi thi và thư ký

9.1. Đơn vị tổ chức thi lựa chọn và ra quyết định thành lập Ban chấm thi, cán bộ coi thi, tổ thư ký để giúp cho Hội đồng trong việc tổ chức thi, coi thi và chấm thi.

9.2. Ban chấm thi phải là các chuyên gia, giảng viên giảng dạy nghề kinh doanh, môi giới bất động sản và không phải là thành viên gia đình của người tham gia dự thi hoặc đồng nghiệp tại nơi người dự thi làm việc.

9.3. Cán bộ coi thi, thành viên tổ thư ký không phải là thành viên gia đình của người tham gia dự thi hoặc một đồng nghiệp tại nơi người dự thi làm việc. 

9.4. Các trách nhiệm của giám thị, ban chấm thi, thư ký được quy định tại điều 11 quy chế này.

9.5. Căn cứ vào số lượng thí sinh dự thi Hội đồng thi sẽ quyết định số lượng giám khảo, giám thị, thư ký cho phù hợp. 

Điều 10: Đơn vị tổ chức:

          Đơn vị được chọn tổ chức thi là Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam

Điều 11: Trách nhiệm của Cán bộ coi thi, Ban chấm thi, thư ký, người dự thi:  

11.1. Đối với thư ký:

          - Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và thu phí dự thi, kiểm tra đối chiếu các tiêu chuẩn và báo cáo với lãnh đạo Đơn vị tổ chức thi;

          - Chuẩn bị mặt bằng phương tiện tổ chức thi;

          - Thiết lập, in ấn các mẫu biểu phục vụ kỳ thi;

          - Thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp báo cáo tình hình triển khai, tổ chức kỳ thi;

          - Có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định, hỗ trợ Hội đồng thi phổ biến quy chế, quy định đối với giám khảo, cán bộ coi thi,.

          - Làm thủ tục thanh toán các chi phí phục vụ kỳ thi.

11.2. Cán bộ coi thi:

          - Có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định. 

          - Đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi, hướng dẫn thí sinh ngồi đúng vị trí.

          - Hướng dẫn đầy đủ, cụ thể cho thí sinh các yêu cầu cần thiết của việc chuẩn bị giấy thi, bài thi trên máy, phổ biến quy chế thi.

          - Ký tên vào giấy thi của thí sinh theo quy định (trong phần thi viết).

          - Thu nhận, niêm phong bài của thí sinh sau mỗi phần thi.

          - Không trao đổi với thí sinh trong khi thi. Nếu thí sinh hỏi điều gì cần trả lời công khai.

          - Thực hiện đúng hiệu lệnh về thời gian quy định của Hội đồng thi về bóc đề thi, phát bài thi và nộp bài thi.

11.3. Đối với thí sinh dự thi:

          - Có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định để cán bộ coi thi kiểm tra, đối chiếu, sắp xếp vào phòng thi, nếu đến chậm (quá 15 phút) sau khi đã bóc đề thi thì sẽ không được vào phòng thi.

- Không được mang vào phòng thi mọi tài liệu có chữ, giấy than, điện thoại di động, vũ khí, chất gây cháy nổ, phương tiện kỹ thuật phát, truyền tin, ghi âm và các vật dụng khác.

- Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, chỉ được viết bằng một màu mực (không được dùng mực đỏ và bút chì vào bài thi)

- Nghiêm cấm mọi hành vi trao đổi, bàn bạc, gian lận, quay cóp. Các trường hợp vi phạm sẽ bị nhắc nhở công khai và bị xử lý kỷ luật theo các mức từ cảnh cáo đến đình chỉ.

          - Trong thời gian làm bài thi, thí sinh không được phép ra ngoài. Trường hợp đặc biệt cần ra ngoài phải báo cáo với cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và khi cho phép mới được ra ngoài.

          - Mọi trường hợp cố ý làm trái sẽ bị thu huỷ và xem xét xử lý bằng các hình thức thích hợp.

          - Trong khi thi không được trao đổi quay cóp hoặc có hành vi làm mất trật tự ảnh hưởng đến người khác.

          - Khi có vấn đề gì chưa rõ ràng cần hỏi, thí sinh phải đứng lên hỏi cán bộ coi thi hoặc giám khảo và phải nói to, công khai.

          - Hết thời gian quy định, khi cán bộ coi thi thông báo hoặc có hiệu lệnh, thí sinh phải dừng bút (bài thi viết) hoặc dừng các thao tác đang thực hiện, nộp bài thi cho cán bộ coi thi, ký biên bản nộp bài thi đúng quy định của Hội đồng thi.

          - Trường hợp làm bài thi xong sớm, thí sinh được phép nộp bài thi trước giờ và rời khỏi khu vực thi.

          - Nếu phát hiện những hiện tượng vi phạm nội quy thi trong phòng thi phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi. Mọi tố giác sau khi thi đều không có giá trị và không được giải quyết.

11.4. Đối với Ban chấm thi:

          a) Trưởng ban chấm thi:

- Giúp Hội đồng thi tổ chức thực hiện việc chấm thi theo đúng quy định;

- Phân công các ủy viên Ban chấm thi bảo đảm nguyên tắc mỗi bài thi có ít nhất 02 thành viên chấm thi;

- Nhận và phân chia bài thi của thí sinh cho các thành viên Ban chấm thi, bàn giao biên bản chấm thi và kết quả chấm thi cho Thư ký Hội đồng thi;

b) Ủy viên Ban chấm thi:

- Chấm điểm các bài thi theo đúng đáp án và thang điểm;

- Báo cáo dấu hiệu vi phạm trong các bài thi với Trưởng ban chấm thi và đề nghị hình thức xử lý.

Điều 12: Vi phạm nội quy

          Trường hợp thí sinh vi phạm nội quy thi trong phòng thi, thì tùy từng mức độ vi phạm phải chịu các hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi, hủy kết quả thi.

CHƯƠNG IV

BIÊN SOẠN ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN, QUẢN LÝ BÀI THI, CHẤM THI, XÉT DUYỆT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Điều 13: Biên soạn đề thi và đáp án

          Đơn vị tổ chức thi có trách nhiệm xây dựng đề thi và đáp án thi theo quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BDX và trình Hội đồng thi trước thời gian tổ chức thi.

Điều 14: Quản lý bài thi

          Kết thúc buổi thi cán bộ coi thi lập phiếu bàn giao bài thi cho Hội đồng thi (ban thư ký). Hội đồng thi chịu trách nhiệm đánh số phách, rọc phách bài thi lưu giữ bài thi cho đến khi bàn giao bài thi cho Ban chấm thi.

 Điều 15: Chấm thi

          Việc chấm thi được thực hiện tại đơn vị tổ chức thi. Ban chấm thi thực hiện chấm thi và nộp lại bài thi đã được chấm điểm cho Ban thư ký hội đồng thi.

Điều 16: Ghép phách bài thi

          Sau khi có kết quả chấm thi, Hội đồng thi tổ chức cho ghép phách bài thi. Thư ký hội đồng thi tổng hợp điểm các môn thi theo số phách và danh sách thi trình Hội đồng thi duyệt kết quả thi.

Điều 17: Xét duyệt và công bố kết quả thi:

          Thí sinh thi đạt yêu cầu (phải đạt điểm thi quy định tại điều 7 quy chế này) được Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt kết quả và công bố tại đơn vị tổ chức và trên trang thông tin của Sở Xây dựng.

CHƯƠNG VI

 LỆ PHÍ

Điều 18: Lệ phí

          Lệ phí tham dự kỳ thi được thông báo cụ thể theo từng đợt tổ chức thi dựa vào dự toán được lập bởi đơn vị tổ chức thi.

Các khoản chi phục vụ cho công tác tổ chức thi bao gồm: chi thanh toán thù lao cho Hội đồng thi, chi soạn đề thi, đáp án thi, chi cho thư ký, giám khảo, cán bộ coi thi, chi vật tư văn phòng, chi văn phòng phẩm, cho cơ sở vật chất thiết bị, chi phụ cấp lưu trú, đi lại, và các chi phí khác cần thiết cho việc tổ chức thi.

CHƯƠNG VII

PHÚC KHẢO, THI LẠI

Điều 19: Phúc khảo

          Trong thời gian 10 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi, nếu thí sinh có yêu cầu chấm phúc khảo thì phải có đơn đề nghị gửi tới đơn vị tổ chức kỳ thi. Đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm chấm phúc khảo và trình kết quả chấm phúc khảo.

Việc chấm phúc khảo phải được tổ chức thực hiện và thông báo theo quy trình như chấm thi lần 1.

          Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt bổ sung những thí sinh đạt yêu cầu.

Điều 20: Thi lại

          Trong thời gian 20 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi hoặc sau khi công bố kết quả chấm phúc khảo, đơn vị tổ chức kỳ thi tổ chức thi lại cho những thí sinh có bài thi không đạt yêu cầu. Thí sinh thi không đạt yêu cầu phần nào thì thi lại phần đó. Mỗi kỳ thi chỉ tổ chức thi lại 1 lần, thí sinh không phải nộp kinh phí thi lại.

          Nếu thí sinh đã hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi mà không tham dự kỳ thi đã đăng ký với lý do chính đáng, thì thí sinh được tiếp tục dự thi và xem như thi lại.

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21: Quy chế này có 8 chương và 21 điều. Việc bổ sung và sửa đổi quy chế này do Lãnh đạo Sở là Chủ tịch Hội đồng thi quyết định./.

Chi tiết tại Quyết định số 74/QĐ-SXD ngày 20/4/2022./.

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: