Giới thiệu Giới thiệu

Sơ đồ, cơ cấu tổ chức
      1. Văn phòng Sở:
      Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
      1.1 Xây dựng phương án tổ chức sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Nghiên cứu đề xuất với Giám đốc Sở về công tác quy hoạch cán bộ ngành trong trước mắt cũng như lâu dài.
 
      1.2 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của ngành.
 
      1.3 Tổ chức tiếp nhận công văn, giấy tờ và phát hành công văn đi, đến, quản lý con dấu, lưu trữ công văn và hồ sơ công chức viên chức, tổ chức phục vụ khai thác tài liệu và lưu trữ theo chế độ quy định của Nhà nước.
 
      1.4 Quản lý tài sản, tổ chức, kế toán, quản lý kho, thủ quỹ , đánh máy cơ quan, sắp xếp phương tiện nơi làm việc và tổ chức hội họp của Sở.
 
      1.5 Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức viên chức của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành.
 
      1.6 Quản lý và xây dựng kế hoạch biên chế, quỹ tiền lương hành chính sự nghiệp, xây dựng kế hoạch đào tạo công chức hàng năm của Sở.
 
      1.7 Phối hợp và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật nghiệp vụ, cán bộ khoa học kỹ thuật cho các thành phần kinh tế thuộc ngành quản lý phù hợp với quy hoạch và phát triển của Ngành xây dựng.
 
      1.8 Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan, công tác an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy của Văn phòng Sở, giúp lãnh đạo theo dõi công tác thi đua khen thưởng của ngành.
 
      1.9 Quản lý sử dụng các phương tiện làm việc đi lại của cơ quan phục vụ cho lãnh đạo Sở đi công tác trong và ngoài Tỉnh.
 
      1.10 Thực hiện công tác báo cáo thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất về công tác của phòng.
 
      1.11 Tổng hợp tình hình và lập kế họach của ngành. Tổng hợp kế hoạch báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công cho UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 
      1.12 Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu kế họach do UBND tỉnh giao cho các doanh nghiệp trực thuộc, nắm bắt tình hình kinh doanh của từng doanh nghiệp thuộc ngành quản lý theo định kỳ quy định.
 
      1.13 Tổng hợp nghiên cứu, dự thảo và hướng dẫn các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương, chính sách của ngành trên địa bàn tỉnh.
 
      1.14 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về các lĩnh vực quản lý của tổ chức theo quy định của pháp luật.
 
      1.15 Thực hiện công tác báo cáo thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất về công tác của phòng.
 
      1.16 Thực hiện 1 số công tác khác trong chức năng của Sở khi Lãnh đạo Sở giao.
 
      2. Phòng Giám định. 
      Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
 
      2.1 Thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 
 
      2.2 Nghiên cứu và đề xuất lãnh đạo Sở thực hiện công tác phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của tỉnh và của pháp luật; 
 
      Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng; cấp, thu hồi giấy phép xây dựng theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trong việc cấp, thu hồi giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã; 
 
      2.3 Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
 
      2.4 Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh ; 
 
      2.5 Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác đấu thầu trong xây dựng (tư vấn, xây lắp, giám sát) đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật;
 
      2.6 Tham gia soạn thảo các quy định phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh để Sở ban hành hoặc trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt theo thẩm quyền; 
 
      - Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn; 
 
     - Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vật liệu hợp chuẩn trong các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh; Phối hợp thực hiện công tác giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định các sự cố công trình xây dựng của địa phương theo phân cấp và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
 
       2.7 Tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác cấp, thu hồi các lọai chứng chỉ, giấy phép theo ủy quyền của UBND Tỉnh (trừ giấy phép xây dựng) theo quy định của pháp luật. 
 
       2.8 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, về điều kiện năng lực họat động xây dựng, năng lực hành nghề, tổng hợp tình hình năng lực họat động xây dựng, năng lực hành nghề của các tổ chức, cá nhân tham gia họat động xây dựng trên địa bàn tỉnh.
 
       2.9 Tham gia việc xây dựng và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản, đơn giá dịch vụ công ích đô thi! tại địa phương trình UBND tỉnh ban hành; Tham gia việc khảo sát, thông báo giá vật tư, vật liệu xây dựng theo giá thị trường hàng quý trên địa bàn tỉnh.  
 
       2.10 Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản do UBND Tỉnh ban hành của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế họat động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh theo chức năng được giao.
 
       2.11 Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và các cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng.
 
       2.12 Theo dõi tổng hợp tình hình đầu tư, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
 
       2.13 Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi Chính phủ họat động trong các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
 
       2.14 Thực hiện công tác báo cáo thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất về công tác của phòng;
 
       2.15 Thực hiện một số công tác khác trong chức năng của Sở khi lãnh đạo Sở giao. 
 
       3. Phòng Quản lý nhà.
       Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
 
      3.1 Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhà ở và công sở theo quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp của UBND tỉnh;
 
      3.2 Xây dựng chiến lược, kế hoạch 5 năm và các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn đô thị, nông thôn trình UBND tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;
 
      3.3 Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá và tổng hợp tình hình đầu tư phát triển, quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà ở và công sở trên địa bàn; hướng dẫn việc thực hiện thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, chế độ bảo hành, bảo trì nhà công vụ, công sở của các cơ quan tổ chức được giao quản lý theo quy định của Chính phủ và Bộ Xây dựng;
 
      3.4 Tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê về hiện trạng nhà ở, công sở, tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn tỉnh;
 
      3.5 Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về quản lý và phát triển thị trường nhà ở;
 
      3.6 Thực hiện công tác thụ lý hồ sơ chứng nhận không còn bất động sản trên địa bàn tỉnh và công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP;3.7- Thực hiện công tác báo cáo thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất về công tác của phòng;3.8- Thực hiện một số công tác khác trong chức năng của Sở khi lãnh đạo Sở giao.
 
      4. Phòng Kiến trúc – Quy hoạch.
      Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
 
      4.1 Thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về Kiến trúc - Quy hoạch theo chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của UBND tỉnh;
 
      4.2 Nghiên cứu và đề xuất lãnh đạo Sở trong việc lập kế hoạch khảo sát, quy hoạch và thẩm tra đồ án quy hoạch, phân công, phân cấp quản lý kiến trúc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng khác thuộc thẩm quyền quản lý của ngành trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
 
      4.3 Lập, thẩm định các đề án phân loại và công nhận loại đô thị, các đồ án quy hoạch xây dựng vùng trong tỉnh, quy hoạch xây dựng đô thị và các đồ án quy hoạch xây dựng khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị hồ sơ để Ủy ban nhân dân tỉnh trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức, kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện, xã theo phân cấp, bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy hoạch xây dựng chung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 
       4.4 Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong việc thực hiện quản lý về kiến trúc, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt tại địa phương, gồm: tổ chức công bố quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; tổ chức quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; giới thiệu địa điểm, thẩm định phương án kiến trúc cho các dự án đầu tư xây dựng;
 
       4.5 Hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác, sử dụng đất xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch xây dựng được duyệt;
 
       4.6 Thực hiện công tác báo cáo thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất về công tác của phòng;
 
       4.7 Thực hiện một số công tác khác trong chức năng của Sở khi lãnh đạo Sở giao.
 
       5. Phòng Hạ tầng kỹ thuật:
       Phòng Hạ tầng kỹ thuật được phân công thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật bao gồm:
 
       5.1 Các nhiệm vụ quản lý Hạ tầng kỹ thuật:
 
       a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực, khuyến khích và xã hội hóa việc đầu tư phát triển, quản lý, khai thác và cung cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật; tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành;
 
       b) Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các chỉ tiêu về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trong nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 
       c) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (như: quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước, quy hoạch quản lý chất thải rắn…);
 
       d) Tổ chức lập, thẩm định các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt;
 
       đ) Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật; tổ chức lập để UBND tỉnh công bố hoặc ban hành định mức dự toán các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh mà chưa có trong các định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố, hoặc đã có nhưng không phù hợp với quy trình kỹ thuật và điều kiện cụ thể tại tỉnh; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá về dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh và giá dự toán chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách của tỉnh;
 
       e) Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của UBND tỉnh;
 
       g) Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh; 
 
       h) Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu, cung cấp thông tin về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.
 
       5.2. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao:
       Ngoài các nhiệm vụ nêu trên , Phòng Hạ tầng kỹ thuật còn chủ trì hoặc phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ  khác do Lãnh đạo Sở giao gồm:
 
       a) Chủ trì soạn thảo các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh quy định về lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật;
 
       b) Phối hợp soạn thảo các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh quy định về lĩnh vực khác;
 
       c) Chủ trì hoặc phối hợp  thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về hạ tầng kỹ thuật, công tác cải cách hành chính, công tác ISO và công tác báo cáo, thống kê;
 
       d) Thực hiện các công việc thường xuyên và đột xuất khác theo phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.
 
Sở Xây dựng.

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 15
Tất cả: 702146